Özgün Araştırma

Yoğun Bakım Hastalarında Deksmedetomidin İnfüzyonunun Oksijen ve Enerji Tüketimi Üzerine Olan Etkisi

10.4274/tybd.galenos.2019.22448

  • Çiler Zincircioğlu
  • Canan Bor
  • Kubilay Demirağ
  • Mehmet Uyar

Gönderim Tarihi: 05.11.2018 Kabul Tarihi: 07.02.2019 J Turk Soc Intens Care 0;0(0):0-0 [e-Pub]

Amaç:

Anksiyete, mekanik ventilasyon uygulanan yoğun bakım hastalarında oksijen ve enerji tüketimini artırarak olumsuz etkiler gösterebilir. Selektif alfa-2 agonist etkili sedatif olan deksmedetomidinin bu duruma etkileri daha önce çalışılmamıştır. Bu çalışmada mekanik ventilasyon uygulanan yoğun bakım hastalarında deksmedetomidinin oksijen ve enerji tüketimi üzerindeki etkileri indirekt kalorimetri ile araştırılmıştır.

Gereç ve Yöntem:

Her hasta kendisinin kontrol grubu olarak planlandı. Deksmedetomidin infüzyonu öncesi tüm parametrelerin başlangıç değerleri kaydedildi. Daha sonra 1μg/kg bolus ve 0.2-0.7 μg/kg/saat şeklinde deksmedetomidin infüzyonu başlandı. Sedasyon iki saat boyunca BİS ile orta düzeyde sedasyon olacak şekilde ayarlandı. Çalışma boyunca BİS skorlarının 60-70 arasında tutulması hedeflendi. Deksmedetomidin infüzyonu uygulanan 2 saat boyunca oksijen tüketimi (VO2), karbondioksit üretimi (VCO2), enerji tüketimi (ET) değerleri indirekt kalorimetri yöntemiyle ölçüldü. Deksmedetomidin infüzyonu durdurulduktan sonraki 1., 2. ve 3. saatteki ölçümler tekrarlanarak çalışma sonlandırıldı.

Bulgular:

Çalışmaya 15 hasta katıldı. Ortalama yaş 48±16 yıl, ortalama APACHE II skoru 14.8±6.2’di. Deksmedetomidin infüzyonu sırasında VO2, VCO2 ve ET başlangıç değerlerle karşılaştırıldığında anlamlı derecede azaldı (p<0.05). İlaç infüzyonu durdurulduktan sonra tüm değerler başlangıç değerlerine yaklaştı.

Sonuç:

Yoğun bakım hastalarında deksmedetomidin infüzyonunun metabolik stres cevabını etkileyebileceği ve sedasyonun kesilmesi ile birlikte oksijen ve enerji tüketiminde artışların olabileceği sonucuna varıldı.

Anahtar Kelimeler: Yoğun bakım, sedasyon, deksmedetomidin, oksijen tüketimi, enerji tüketimi