Özgün Araştırma

Yoğun Bakımda Yatan COVİD-19 Hastalarında Sürekli Renal Replasman Tedavisinin ve Hemoabsorbsiyon Tedavilerinin Etkinliğinin Retrospektif Değerlendirilmesi

10.4274/tybd.galenos.2022.30932

  • Ela Paksoy Şenol
  • Ebru Karakoç
  • Zeynep Göçerler
  • Osman Özcan Aydın
  • Birgül Yelken

Gönderim Tarihi: 30.05.2022 Kabul Tarihi: 23.09.2022 J Turk Soc Intens Care 0;0(0):0-0 [e-Pub]

Amaç:

COVID-19 enfeksiyonu için spesifik ANTI-COVID-19 tedavisinin olmadığı ve hastalığın şiddetine göre destekleyici bakımın önemli olduğu, Dünya Sağlık Örgütü tarafından vurgulanmıştır.

Çalışmalarda yoğun bakım ünitelerinde takip edilen, ciddi COVID-19 hastalarında %30 oranında akut böbrek hasarı (AKI) geliştiği ve çok büyük bir kısmında renal replasman tedavisi ihtiyacı olduğu görülmüştür

Çalışmamızda; yetişkin ağır COVID-19 hastalarında sürekli renal replasman tedavisi (SRRT) ile organ sistemleri, böbrek fonksiyonları, COVID-19 prognozu ve ek olarak uyguladığımız sitokin absorblama filtreleri ile sekonder hemofagositik lenfohistiyositoza etkilerini değerlendirmeyi amaçladık.

Gereç ve Yöntem:

11/03/2020-15/06/2021 tarihleri arasında SRRT uygulanmış olan COVID-19 hastalarının verileri retrospektif olarak incelendi. Hastaların demografik verileri, SRRT öncesi ve sonrası böbrek fonksiyon testleri ve COVID-19 prognozunda yer alan biyokimyasal parametreler kaydedildi.

Bulgular:

Çalışmamızda SRRT tedavisi uygulanan hastaların mortalitesi %95 (2 hasta servise devir) olarak tespit edilirken ortalama yoğun bakım yatış süresi 18.2±11 gün olarak değerlendirildi. AKI oluşan hastalara uygulanan SRRT ile böbrek fonksiyon testlerinde düzelme tespit edilirken COVID-19 prognozunda yer alan biyokimyasal parametrelerde istatiksel olarak anlamlı fark bulunmadı. Hemoabsorbsiyon uygulanan 14 hastada mortalite %92.8 olarak tesbit edilirken bu hastaların inotrop ihtiyacında kısa süreli bir iyileşme olduğu tespit edildi.

Sonuç:

Aşıların COVID-19’u kesin olarak ortadan kaldırmasını beklerken, sınırlı tedavi seçenekleri olan COVID-19’lu kritik hastalara, SRRT gibi destek tedavisi ve ekstrakorporal kan pürifikasyonunun dahil olduğu immünomodülatör stratejileri benimsemek mantıklı görünmektedir.

Çalışmamıza göre AKI gelişen ağır COVID-19 hastalarına uygulanan SRRT, böbrek yetmezliğinde etkin bir tedavidir. Ancak COVID-19 progresyonunda etkinliği net olarak ortaya konulamamıştır.

Anahtar Kelimeler: COVID-19, böbrek yetmezliği, sürekli renal replasman tedavisi, böbrek fonksiyonları, prognostik faktörler