Özgün Araştırma

Yoğun Bakım Ünitesi-Saygı Ölçeği’nin Türkçeye Uyarlama, Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması

10.4274/tybd.galenos.2020.81300

  • Özlem İbrahimoğlu
  • Sevinç Mersin
  • Eda Akyol

Gönderim Tarihi: 15.03.2020 Kabul Tarihi: 22.06.2020 J Turk Soc Intens Care 2021;19(2):76-81

Amaç:

Yoğun bakım üniteleri (YBÜ), hastalar ve aileleri için birçok zorluk içermekte olup, hastalara ve ailelerine saygı duyulması iyileşmeye olumlu katkıda bulunabilir. Bu çalışmanın amacı YBÜ-SAYGI ölçeğini Türkçeye uyarlayarak psikometrik özelliklerini belirlemektir.

Gereç ve Yöntem:

Çalışma, metodolojik ve kesitsel bir tasarım kullanılarak Nisan-Eylül 2019 tarihleri arasında bir eğitim ve araştırma hastanesinin farklı YBÜ’lerinde toplam yüz hasta ve aile üyesi ile gerçekleştirilmiştir. Veriler; Sosyo-Demografik Form, YBÜ-SAYGI ölçeği, Yoğun Bakım Ünitesi Memnuniyet Anketi ve Newcastle Hemşirelik Bakım Memnuniyet ölçeği ile toplanmıştır. Ölçeğin uyumuna ilişkin olarak, dil geçerliliği ve içerik geçerliliği çalışılmıştır. Ölçeğin yapı geçerliği faktör analizi ile analiz edilmiştir. Ölçeğin güvenirliği güvenirlik katsayısı ile değerlendirilmiş ve ölçek benzer ölçüm araçları ile test edilmiştir.

Bulgular:

Kaiser-Meyer-Olkin katsayısı ve Bartlett’in küresellik testi sonuçları verilerin faktör analizi için uygun olduğunu belirlemiş olup toplam varyansın %73,56’sına sahip olan tek bir faktör bulunmuştur. Ölçeğin iç tutarlılık güvenirlik katsayısı 0,95 olarak hesaplanmıştır. Ölçekler arasında güçlü pozitif korelasyon saptanmıştır.

Sonuç:

Bu çalışma YBÜ-SAYGI ölçeğinin Türk popülasyonu için geçerli ve güvenilir bir araç olduğunu göstermektedir.

Anahtar Kelimeler: Yoğun bakım üniteleri, hasta, yaşama saygı, geçerlik, güvenirlik

Tam Metin (İngilizce)