Özgün Araştırma

PRE-DELIRIC (PREdiction of DELIRium in ICU Patients) Deliryum Öngörme Modelinin Genel Yoğun Bakım Ünitelerinde Kullanılabilirliğinin Değerlendirilmesi

10.4274/tybd.galenos.2022.48243

  • Samet Sayılan
  • Volkan Özen
  • Betül Tosun
  • Aylin Aydın Sayılan
  • Nurten Özen

Gönderim Tarihi: 31.03.2022 Kabul Tarihi: 20.09.2022 J Turk Soc Intens Care 0;0(0):0-0 [e-Pub]

Amaç:

Metodolojik tipteki bu çalışma, yoğun bakım ünitesinde yatan hastalarda “PRE-DELIRIC Skoru” deliryum tahmin modelinin Türkiye’ye uyarlanması ve geçerliliğinin sağlanması amacıyla yapılmıştır.

Gereç ve Yöntem:

Araştırma, Ekim 2019-Nisan 2020 tarihleri arasında bir eğitim ve araştırma hastanesinin yoğun bakım ünitelerinde tedavi gören 172 hasta ile yapılmıştır. Veriler, (1) katılımcıların tanımlayıcı özelliklerine yönelik bilgi formu, (2) PRE-DELIRIC Skoru ve (3) Konfüzyon Değerlendirme Formu (CAM-ICU) ile toplanmıştır. Gruplara göre kesme noktasını saptamada ROC analizi ve tanı tarama testleri kullanıldı. Skorun duyarlılık ve özgüllük özelliği hesaplandı. Anlamlılık p<0.05 düzeyinde değerlendirildi.

Bulgular:

Delirium (PRE-DELIRIC) Skoru için elde edilen kesme noktası (≥%7,58) ile gruplar arasında istatistiksel olarak anlamlı ilişki saptanmıştır (p= 0,003). Delirium (PRE-DELIRIC) Skoru 7,58 ve üzerinde olan olgularda CAM-ICU pozitif olma riski 7,404 kat fazladır ((OR: 7.404; %95 GA: 1.638- 33.469). ROC eğrisi altında kalan alan ise, %64.9 (%95 CI: 0.538-0.760) ve standart hata %5.6 (p=0.044) olarak saptanmıştır.

Sonuç:

Bu çalışmada, PRE-DELIRIC skorunun güvenilir sonuçlara sahip olduğu bulundu. Yoğun bakımlarda deliryum gelişmesi olası olan hastalar için önemli olduğu görülmekte, uygulaması ve hesaplaması kolay kullanışlı bir skor olarak kullanımı önerilmektedir.

Anahtar Kelimeler: Yoğun bakım, predeliric, deliryum, model