Özgün Araştırma

COVİD-19’lu Kritik Hastalarda Toraks BT Tabanlı Ölçümlerin Miyokard Hasarı ile İlişkisi

10.4274/tybd.galenos.2022.35119

  • Bişar Ergün
  • Naciye Sinem Gezer
  • Murat Küçük
  • Mehmet Nuri Yakar
  • Mehmet Celal Öztürk
  • Muhittin Demir
  • Erdem Yaka
  • Bilgin Cömert
  • Necati Gökmen
  • Begüm Ergan

Gönderim Tarihi: 23.05.2022 Kabul Tarihi: 17.08.2022 J Turk Soc Intens Care 2023;21(2):83-92

Amaç:

Koronavirüs hastalığı-2019 (COVİD-19) olan kritik hastalarda miyokardiyal yaralanma insidansı yüksektir ve miyokard yaralanması olan COVİD-19 hastalarında mortalite artar. Amacımız, COVİD-19’lu kritik hastalarda toraks bilgisayarlı tomografi (BT) tabanlı ölçümler ile miyokard hasarı arasındaki ilişkiyi belirlemekti.

Gereç ve Yöntem:

Tek merkezli kohort çalışmamız toraks BT çekilen ve COVİD-19 tanısı ile yoğun bakım ünitesine kabul edilen hastalar üzerinde gerçekleştirildi. Miyokard hasarı, elektrokardiyografi ve ekokardiyografideki yeni anormalliklerden bağımsız olarak, high-sensitivity troponin I kan seviyesinin 99. persentil üst referans sınırının üzerinde olması olarak tanımlandı. Hastaların demografik, klinik, laboratuvar sonuçları ve toraks BT bulguları kaydedildi.

Bulgular:

Toplam 213 hasta dahil edildi. İki yüz on üç hastanın 69’u (%32,4) kadın, 144’ü (%67,6) erkekti. Miyokardiyal yaralanma insidansı %61,0 (n=130) idi. Akut Fizyoloji ve Kronik Sağlık Değerlendirmesi-II skoru [olasılık oranı (OO): 1,07, %95 güven aralığı (GA): 1,02-1,12, p=0,005], toraks BT şiddet skoru ≥18 (OO: 2,85, %95 GA: 1,29-6,32, p=0,010), herhangi bir koroner arter kalsifikasyonu varlığı (OO: 2,45, %95 GA: 1,09-5,52, p=0,030) ve yaş (OO: 1,04, %95 GA: 1,01-1,08, p=0,041), miyokardiyal yaralanma riskini bağımsız olarak artıran faktörlerdi.

Sonuç:

Kritik hastalığı olan COVİD-19 hastalarında miyokard yaralanması insidansı yüksektir. Toraks BT şiddet puanı ≥18 ve koroner arter kalsifikasyonu varlığı, COVİD-19’lu kritik hastalarda miyokard hasarını tahmin etmek için halihazırda çekilmiş olan toraks BT üzerinden kolayca elde edilebilen pratik ve değerli parametrelerdir.

Anahtar Kelimeler: Toraks BT şiddet skoru, koroner arter kalsifikasyonu, yoğun bakım, yoğun bakım ünitesi, miyokard yaralanması, SARS-CoV-2

Tam Metin (İngilizce)