Özgün Araştırma

COVİD-19 Pandemisinin COVİD ve COVİD Dışı Yoğun Bakımlarda Trakeostomi Uygulamalarına Etkisi: Tek Merkez Deneyimi

10.4274/tybd.galenos.2022.38268

  • Gülbahar Çalışkan
  • Serra Topal
  • Pınar Küçükdemirci Kaya
  • Gökhan Tüzemen
  • Elifgül Ulutaş
  • Nermin Kelebek Girgin

Gönderim Tarihi: 08.09.2022 Kabul Tarihi: 28.09.2022 J Turk Soc Intens Care 2023;21(2):119-126

Amaç:

Koronavirüs hastalığı-2019 (COVİD-19) hastalarında, yüksek ölüm oranlarına ilişkin raporlar ve enfeksiyon bulaşmasıyla ilgili endişeler nedeniyle trakeostomi uygulanması konusunda pandeminin erken dönemlerinde tereddütler mevcuttu. Çalışmamızda, pandemi döneminde elektif trakeostomi uygulanan hastaların klinik özelliklerini ve sonuçlarını sunmayı amaçladık.

Gereç ve Yöntem:

20 Mart 2020-01 Ocak 2021 tarihleri arasında elektif trakeostomi uygulanan hastaların verileri geriye dönük olarak değerlendirildi. Tıbbi kayıtlar yaş, cinsiyet, komorbiditeler, komplikasyonlar ve sonuçlar açısından analiz edildi. Entübasyondan trakeostomiye kadar geçen süre, yoğun bakım ünitesinde (YBÜ) ve hastanede kalış süreleri hesaplandı. COVİD-19 (grup I) ve COVİD-19 tanılı olmayan (grup II) hastaların verileri karşılaştırıldı. Ayrıca, erken trakeostomi (≤14 gün) ve geç trakeostomi (>14 gün) grupları klinik sonuçlar açısından karşılaştırıldı.

Bulgular:

Çalışmaya 70’i COVİD-19 tanılı toplam 144 hasta dahil edildi. Her iki grupta da ortanca 19. günde trakeostomi açılmıştı (p=0,85). COVİD-19 hastalarında perkütan trakeostomi (%68,6) daha sıktı. Her iki grupta da trakeostomi uygulama süresinin mortalite üzerine olumlu etkisi tespit edilmedi. Kanama grup I’de daha az meydana gelmişti.

Sonuç:

COVİD-19 hastalarında perkütan trakeostomi daha sık ve daha erken uygulanmıştı. Perkütan trakeostomi, YBÜ ekibi tarafından yatak başı düşük komplikasyon riski ile uygulanabilir.

Anahtar Kelimeler: Yoğun bakım ünitesi, trakeostomi, invaziv mekanik ventilasyon, COVİD-19

Tam Metin (İngilizce)