Özgün Araştırma

COVID-19’lu Kritik Hastalarda Toraks BT Tabanlı Ölçümlerin Miyokard Hasarı ile Ilişkisi

10.4274/tybd.galenos.2022.35119

  • Bişar Ergün
  • Naciye Sinem Gezer
  • Murat Küçük
  • Mehmet Nuri Yakar
  • Mehmet Celal Öztürk
  • Muhittin Demir
  • Erdem Yaka
  • Bilgin Cömert
  • Necati Gökmen
  • Begüm Ergan

Gönderim Tarihi: 23.05.2022 Kabul Tarihi: 17.08.2022 J Turk Soc Intens Care 0;0(0):0-0 [e-Pub]

Amaç:

Koronavirüs Hastalığı-2019 (COVID-19) olan kritik hastalarda miyokardiyal yaralanma insidansı yüksektir ve miyokard yaralanması olan COVID-19 hastalarında mortalite artar. Amacımız, COVID-19’lu kritik hastalarda toraks bilgisayarlı tomografi tabanlı (BT) ölçümler ile miyokard hasarı arasındaki ilişkiyi belirlemekti.

Gereç ve Yöntem:

Tek merkezli kohort çalışmamız Toraks BT çekilen ve COVID-19 tanısı ile yoğun bakım ünitesine kabul edilen hastalar üzerinde gerçekleştirildi. Miyokard hasarı, elektrokardiyografi ve ekokardiyografideki yeni anormalliklerden bağımsız olarak, high-sensitivity troponin I kan seviyesinin 99. persentil üst referans sınırının üzerinde olması olarak tanımlandı. Hastaların demografik, klinik, laboratuvar sonuçları ve toraks BT bulguları kaydedildi.

Bulgular:

Toplam 213 hasta dahil edildi. 213 hastanın 69’u (%32,4) kadın, 144’ü (%67,6) erkekti. Miyokardiyal yaralanma insidansı %61,0 (n=130) idi. Acute Physiology and Chronic Health Evaluation II (APACHE) skoru (OR 1.07, %95 CI 1.02–1.12, p=0.005), Toraks BT şiddet skoru ≥ 18 (OR 2.85, %95 CI 1.29–6.32, p=0.010), herhangi bir koroner arter kalsifikasyonu varlığı (OR 2,45, %95 CI 1,09-5,52, p=0,030) ve yaş (OR 1,04, %95 CI 1,01-1,08, p=0,041), miyokardiyal yaralanma riskini bağımsız olarak arttıran faktörlerdi.

Sonuç:

Kritik hastalığı olan COVID-19 hastalarında miyokard yaralanması insidansı yüksektir. Toraks BT şiddet puanı ≥ 18 ve koroner arter kalsifikasyonu varlığı, COVID-19’lu kritik hastalarda miyokard hasarını tahmin etmek için halihazırda çekilmiş olan Toraks BT üzerinden kolayca elde edilebilen pratik ve değerli parametrelerdir.

Anahtar Kelimeler: Koroner arter kalsifikasyonu, miyokard yaralanması, toraks BT şiddet skoru, SARS-CoV-2, yoğun bakım