Özgün Araştırma

Cerrahi Yoğun Bakım Hastalarının Ağrılı İşlemler Sırasında Ağrı Davranışları ve Fizyolojik Parametreleri

10.4274/tybd.galenos.2022.72621

  • Yeliz Sürme
  • Hatice Yüceler Kaçmaz
  • Özlem Ceyhan
  • İlker Yılmaz

Gönderim Tarihi: 15.12.2021 Kabul Tarihi: 19.04.2022 J Turk Soc Intens Care 0;0(0):0-0 [e-Pub]

Amaç:

Bu çalışmada cerrahi yoğun bakım ünitesinde mekanik ventilatörde takip edilen hastaların ağrı davranışları ve fizyolojik parametrelerinin değerlendirilmesi amaçlanmıştır.

Gereç ve Yöntem:

Bu çalışma 176 hasta ile tanımlayıcı ve gözlemsel olarak yapılmıştır. Veri toplamak için tanıtıcı bilgi formu, fizyolojik parametreler takip formu, Davranışsal Ağrı Ölçeği ve Ramsey sedasyon skalası kullanıldı. Tanımlayıcı istatistikler, tekrarlı ölçümlerde iki yönlü varyans, Friedman analizi, Posthoc Bonferroni analizi, Tek yönlü varyans analizi, Kruskal Wallis analizi ve Spearman korelasyon analizi kullanılmıştır.

Bulgular:

Aspirasyon, yara bakımı ve pozisyon değişikliği sırasında ortalama arter basıncı, nabız ve Davranışsal Ağrı Ölçeği skorlarının arttığı (p <0.001) ve oksijen satürasyonunun azaldığı saptanmıştır (p <0.001). Ayrıca yara bakımı sırasında Davranışsal Ağrı Ölçeği puan ortalaması ile ortalama arter basıncı ve nabız arasında pozitif yönlü anlamlı bir ilişki bulunmuşken (sırasıyla r=0.447; p=0.001, r=0.306; p=0.033), aspirasyon sırasında sadece oksijen saturasyonu ile Davranışsal Ağrı Ölçeği puan ortalaması arasında negatif yönlü anlamlı bir ilişki bulunmuştur (r=-0.389; p=0.000).

Sonuç:

Mekanik ventilatördeki hastaların aspirasyon, pozisyon değişikliği ve yara bakımı işlemleri sırasında ağrı yaşadıkları belirlendi. Ağrıya verilen yaşamsal belirtiler ve davranışsal belirtiler birlikte değerlendirilmeli, nonfarmakolojik ve farmakolojik yöntemlerle ağrı giderilmelidir.

Anahtar Kelimeler: Yoğun bakım, ağrı, ağrılı işlem, ağrı değerlendirmesi, fizyolojik parametreler