Özgün Araştırma

APACHE-II, SOFA, ISARIC/WHO 4C Mortalite Skoru ve CO-RADS’nin Kritik Koronavirüs Hastalığı-2019 Hastalarının Mortalite Tahmininde Kullanımı

10.4274/tybd.galenos.2022.77598

  • Hülya Sungurtekin
  • Fatih Sargın
  • Metin Kılınç
  • Mithat Kahramanoğlu
  • Mert Akbulut
  • Ferruh Ayoğlu
  • Ahmet Çalışkan
  • Simay Karaduman

Gönderim Tarihi: 19.04.2022 Kabul Tarihi: 26.08.2022 J Turk Soc Intens Care 2023;21(2):100-109

Amaç:

Kritik koronavirüs hastalığı-2019 (COVİD-19) hastalarının mortalite tahmininde Akut Fizyoloji ve Kronik Sağlık Değerlendirmesi-II (APACHE-II) skoru, Sıralı Organ Yetmezliği Değerlendirmesi (SOFA) skoru, Glasgow koma skalası (GCS), 4C mortalite skoru ve COVİD-19 Raporlama ve Veri Sistemi’nin (CO-RADS) araştırılması amaçlanmıştır.

Gereç ve Yöntem:

Laboratuvarca doğrulanmış COVİD-19 enfeksiyonu veya klinik ve radyolojik olarak doğrulanmış COVİD-19 enfeksiyonu olan erişkin yoğun bakım ünitesine (YBÜ) kabul edilen hastalar dahil edildi. Klinik özellikler, sonuçlar, APACHE-II skoru, SOFA skoru, Uluslararası Şiddetli Akut Solunum ve Ortaya Çıkan Enfeksiyonlar Konsorsiyumu/Dünya Sağlık Örgütü (International Severe Acute Respiratory and Emerging Infections Consortium/World Health Organization) 4C mortalite skoru ve CO-RADS sınıflandırması yatış esnasında kaydedildi.

Bulgular:

Bu çalışmaya 276 hasta dahil edildi. Ölen hastalarda yaş ortalaması daha yüksekti. En sık hastaneye yatış nedeni solunum yetmezliğiydi (%67). En sık eşlik eden hastalıklar hipertansiyon (%51,8), kalp hastalığı (%43,4) ve diyabet (%33,6) idi. Hastaların %61,5’inde organ yetmezliği mevcuttu. Ortalama APACHE-II, SOFA, GCS ve 4C mortalite skorları ölen hastalarda daha yüksekti. Mortalite için 4C mortalite ve SOFA skorları, sırasıyla eğri altındaki alan 0,736 ve 0,706 alan ile daha yüksek öngörü bulundu. 4C mortalite skoru %78,9 duyarlılık ve %58,1 özgüllüğe sahipken, SOFA’nın duyarlılığı %78,9 ve özgüllüğü %53,3 idi.

Sonuç:

4C mortalite ve SOFA skorları, YBÜ’deki COVİD-19 hastalarında mortalitenin tahmin ettirici bir göstergesi olabilir.

Anahtar Kelimeler: COVİD-19, yoğun bakım, CO-RADS sınıflandırması, 4C mortalite skoru, SOFA skoru, APACHE-II skoru

Tam Metin (İngilizce)