Özgün Araştırma

Yoğun Bakımda İzlenen Boğulma Olgularında Sonlanımı Etkileyen Parametreler; Sekiz Yıllık Retrospektif Hasta Verileri

10.4274/tybd.galenos.2019.34735

  • Mehtap Pehlivanlar Küçük
  • Ahmet Oğuzhan Küçük
  • Çağatay Erman Öztürk
  • Özgür Kömürcü
  • İlkay Koray Bayrak
  • Fatma Ülger

Gönderim Tarihi: 28.10.2018 Kabul Tarihi: 04.04.2019 J Turk Soc Intens Care 0;0(0):0-0 [e-Pub]

Amaç:

Boğulma, kaza sonucu ölümlerin yaygın ve önemli bir nedenidir. Yoğun bakım desteği gereken hastaların komplikasyon ve mortalite oranları yüksektir. Çalışmamızın amacı, boğulmaya bağlı gelişen akut solunum yetmezliği ve çoklu organ yetmezliği nedeniyle izlenen sınırlı sayıda hastanın klinik seyrini ve tedavi etkinliklerini ortaya koymaktır.

Gereç ve Yöntem:

Ocak 2010 ve Ağustos 2018 yılları arası, yoğun bakım ünitesinde >24 saat yatmış olan, dahil edilme kriterlerini karşılayan hastalar retrospektif olarak incelenmiştir.

Bulgular:

Sekiz yıllık sürede acil servis kabulü olan 103 hastadan 13‘ü 3. basamak yoğun bakım ihtiyacı göstermiştir. Hastalardan 5(%38.4)’i kaybedilmiş, 8(%61.5)’i taburcu edilebilmiştir. Hastaların 6’sında (%46,2) steroid kullanılmış ancak mortalite açısından istatistiksel anlamlı fark tespit edilememiştir(p=0,592). Tomografide yaygın beyin ödemi varlığı 5 (%38,5) mortalite açısından normal bulgusu olanlara 6 (%46,2) göre istatistiksel olarak yüksek mortalite ile ilişkiliydi(p=0,003). Dokuz (%69,2) hastada mekanik ventilatör destekleri SIMV mod ile sağlanırken 4 (%31.8)’ünde APRV mod ile sağlandı. Klinik gözlemlerimize göre APRV mod kullanılan hastalarda erken dönemde radyolojik düzelme saptandı.

Sonuç:

Hastalara başlanan steroid ve profilaktik antibiyoterapinin mortaliteye etkisi saptanmamıştır. Bu etkisiz müdahalelerin yanında mekanik ventilasyon stratejileri, başvuru anındaki metabolik asidoz derecesi ve hastanın nörolojik durumu hasta sonlanımını etkileyebilecek değişken klinik parametreler olarak düşünülebilir.

Anahtar Kelimeler: APRV, Mortalite, Prediktörler, Suda Boğulma, Yoğum Bakım