Özgün Araştırma

Yoğun Bakıma Alınan Obstetrik Olguların Değerlendirilmesi

10.4274/tybd.59454

  • Yetkin Çeray
  • Murat Yılmaz
  • Melike Cengiz
  • Serkan Kaplan
  • Atilla Ramazanoğlu

Gönderim Tarihi: 23.06.2017 Kabul Tarihi: 09.08.2017 J Turk Soc Intens Care 2017;15(3):124-129

Amaç: Yoğun bakım ünitesine (YBÜ) kabul edilen obstetrik olguları değerlendirmektir.
Gereç ve Yöntem: YBÜ’ne kabul edilen toplam 94 obstetrik olgu yaş, mortalite, altta yatan hastalıklar, kabul nedenleri, YBÜ’de uygulanan girişimler ve geliş yerleri açılarından değerlendirildi.
Bulgular: Hastaların ortalama yaşı 29,1±5,5 ve APACHE II skoru 13,2±4,8 bulunmuştur. Yoğun bakıma kabul nedenleri en sık eklampsi (%26) ve kanama (%20) olarak belirlenmiştir. Yirmi üç hastaya eşlik eden en az bir yandaş hastalık bulunmuş ve en sık karşılaşılan hastalık valvüler kalp hastalığı olmuştur. Santral ven kateteri %39,4, arter kateteri %79,8, hemodiyaliz %11,7 sıklıkla uygulanmıştır. Hastaların ikisi acil servisten, üçü servisten, 55’i ameliyathaneden ve 34’ü farklı merkezlerden devir alınmıştır. Hastane dışından alınan hastalarda ortalama YBÜ’de yatış (4,7±7,1 gün) ve mekanik ventilasyon (8,8±10,0 gün) süreleri hastanemizdeki bölümlerden alınan hastalardan (1,9±2,8 gün ve 4,1±4,4 gün) uzun bulunmuştur (p<0,05).
Sonuç: Eklampsi ve postpartum kanama en sık yatış nedenleri olarak bulundu ve mortalite %5,2 olarak gerçekleşti. Ayrıca bir başka merkezden transfer edilen olgular tedavide gecikmeye neden olmaları dolayısıyla mortalite ve morbidite için risk faktörü olarak saptandı.

Anahtar Kelimeler: Yoğun bakım,kanama,eklampsi,obstetrik hastalar

Tam Metin (İngilizce)