Özgün Araştırma

Beyin Ölümü Tanısı Alan Hastaların Değerlendirilmesi ve Yeni Yönetmeliğin Tanı Süresine Etkisinin Araştırılması

10.4274/tybd.galenos.2019.09825

  • Savaş Altınsoy
  • Elif Şule Özdemir
  • İlkay Baran
  • Fatma Kavak Akelma
  • Mukaddes Tuğba Arslan
  • Julide Ergil

Gönderim Tarihi: 12.02.2019 Kabul Tarihi: 25.05.2019 J Turk Soc Intens Care 0;0(0):0-0 [e-Pub]

Amaç:

Günümüzde organ nakli bekleyen hasta sayısı giderek artmaktadır. Kadaverik donör için beyin ölümü tespiti değerlidir ve hızlı bir şekilde uygulanmalıdır. 2014 yılında Sağlık Bakanlığı tarafından beyin ölümü tespitine ilişkin yeni düzenlemeler yapılmıştır. Yapılan bu düzenleme ile eskiden dört hekim tarafından tanı konulan tıbbi ölümün artık iki hekim tarafından kanıta dayalı tıp kurallarına uygun olarak oy birliği ile karar verilir hükmü getirilmiştir.

Biz de bu çalışmamızda mevcut yönetmelik değişikliğinin beyin ölümü tanı süresi ve donör olma sayısı üzerine etkisinin olup olmadığını ortaya koymayı amaçladık.

Gereç ve Yöntem:

Bu çalışmada yerel etik kurul onayı alındıktan sonra 2009-2018 yılları arasında hastanemizde beyin ölümü tanısı alan hastaların dosyaları tarandı ve elde edilen veriler kayıt edildi. Dosyasına ulaşılamayan hastalar çalışma dışı bırakıldı. Hastalara ait demografik özellikler, yatış zamanı, beyin ölümü tanı zamanı, donör olma durumu, tanı aşamasında uygulanan testler, beyin ölümü tespit tutanağında ismi geçen hekimler ve kardiyak ölüm zamanı not edildi. Tüm olgular 2014 öncesi (Grup I) ve 2014 sonrası (Grup II) olacak şekilde 2 gruba ayrıldı.

Bulgular:

Çalışmamıza 118 hasta dahil edildi. Hastaların 19’u (%16.1) çocuk (<18 yaş) 99’u (%83.9) erişkindi. Grup I’de 67 (%55.9) Grup II’de 51 (%44.1) hasta dosyası tarandı. Tanı alma zamanı grup I’de (4.82 ± 3.6 gün) grup II’den (2.3 ± 1.72 gün) daha uzundu (p<0.05). Tanı sonrasında arrest olma zamanı bakımından ise her iki grup benzerdi (p>0.05). Yatış tanısı bakımından intrakraniyal kanamanın her iki grupta da en sık neden olduğu görülmüştür.

Sonuç:

Bu çalışmada hastanemizde 2014 yılında yapılan yönetmelik değişikliğinin beyin ölümü tanı koyma süresi üzerine olumlu katkı sağladığını ve bu süreyi kısalttığını düşünmekteyiz.

Anahtar Kelimeler: Beyin ölümü, tanı süresi, apne testi, organ bağışı