Özgün Araştırma

Hatay Devlet Hastanesi’nde Yoğun Bakım Ünitesine Başvuran Hastalardan İzole Edilen Vankomisine Dirençli Enterococcus faecium İzolatlarının Moleküler Karakterizasyonu

10.4274/tybd.galenos.2018.20438

  • Fatih Sakin
  • Özkan Aslantaş
  • Fatma Bağcı

Gönderim Tarihi: 08.10.2018 Kabul Tarihi: 06.02.2019 J Turk Soc Intens Care 0;0(0):0-0 [e-Pub]

Giriş:

Bu çalışmada, Hatay Devlet Hastanesi Yoğun Bakım Ünitesi’ne başvuran hastalardan izole edilen 23 vankomisine dirençli Enterococcus faecium (VREfae) suşunun vankomisine olan direnç mekanizmalarının, virülans genlerinin ve klonal ilişkilerinin belirlenmesi amaçlandı.

Gereç ve Yöntemler:

İzolatların vankomisin minimal inhibitör konsantrasyon (MIC) değerleri E-testi ile antimikrobiyallere olan duyarlılıkları ise disk difüzyon yöntemi ile saptandı. VREfae izolatları arasında klonal ilişki pulsed-field jel elektroforezi (PFGE) ile belirlendi. Vankomisin direnç (vanA, vanB, vanC, vanD, vanE ve vanG) ve virülans genleri (asa1, esp, gelE, hyl ve cylA) polimeraz zincir reaksiyonu (PZR) yöntemi ile araştırıldı.

Bulgular:

Bütün izolatlar vanA geni taşıdığı bulundu ve izolatların 17’si (%73.9) en az bir virülans geni yönünden pozitif bulundu. En yaygın virülans geni olan esp, dokuz izolatta tek başına ve iki izolatta ise hly geni ile birlikte saptandı. hly geni tek başına beş izolatta tespit edilirken ve incelenen diğer virülans genleri (asa1, gelE ve cylA) ise hiçbir izolatta tespit edilmedi. İzolatların tamamı çoğul direnç fenotipi (MDR) gösterdi. İzolatların vankomisin MİK değerleri E test ile ≥256 μg/ml olarak bulundu. PFGE analizi izolatların beş farklı klustera (A, B, C, D ve E) ve 14 farklı pulsotipe ayrıldığını gösterdi. İzolatlar arasında aynı PFGE band profili göstermeleri hastane ortamları ile hastalar arasında karşılıklı bulaşmanın olduğunu gösterdi.

Sonuç:

Almak için VRE’nin direnç patternlerini ve moleküler özelliklerinin sürekli olarak izlenmesi gerekmektedir.

Anahtar Kelimeler: Vancomycin dirençli Enterococcus faecium, Pulsed-field gel electrophoresis (PFGE), virulens genleri