Özgün Araştırma

Yoğun Bakımdan Taburcu Edilen Hastaların Yoğun Bakıma ve Hastaneye Yeniden Başvurularının Geriye Dönük İncelenmesi

10.4274/tybd.galenos.2021.09709

  • Ceyda Ulusaloğlu
  • İlkay Ceylan
  • Nermin Kelebek Girgin
  • Remzi İşçimen
  • Ferda Şöhret Kahveci

Gönderim Tarihi: 11.08.2020 Kabul Tarihi: 26.04.2021 J Turk Soc Intens Care 2022;20(2):93-101

Amaç:

Yoğun bakım ünitesine (YBÜ) yeniden başvuru yaygın ve istenmeyen bir durumdur. Mortalite oranları, YBÜ’de kalış süresi ve tedavi giderleri yeniden yatırılan hastalarda daha yüksektir. Bu çalışmada, YBÜ’den taburcu edilen hastalarda hastane/YBÜ’ye yeniden başvuru oranlarının ve buna neden olan risk faktörlerinin incelenmesi amaçlanmıştır.

Gereç ve Yöntem:

1 Ocak 2012 ve 31 Ekim 2016 tarihleri arasında YBÜ’de yatmış ve taburculuk sonrası hastaneye/YBÜ’ye 30 gün içinde yeniden başvuran 18 yaşından büyük hastalar üzerinde retrospektif bir analiz yapıldı.

Bulgular:

Toplam 510 hasta çalışmaya dahil edildi. Bunların 91’i (%17,84) YBÜ’ye yeniden başvurdu. YBÜ’ye ilk başvuru ve taburculuk sırasında hesaplanan akut fizyoloji ve kronik sağlık değerlendirmesi-II ve sıralı organ yetmezliği değerlendirmesi skorları ile taburculuk sırasında hesaplanan stabilite ve iş yükü indeksi (SWIFT) skoru ve komorbid hastalık oranları yeniden başvuran hastalarda daha yüksekti (p<0,05). Yeniden başvuran hastaların yaş ortalaması daha yüksekti (p=0,002). Mekanik ventilasyon desteği ile taburcu edilen hastaların tekrar başvuru oranı daha yüksekti (p=0,041). Risk analizi modelimizde yaş [olasılık oranı (OR), 1,02; %95 güven aralığı (CI), 1,01-1,03] ve böbrek hastalığı varlığı (OR, 5,72; %95 CI, 2,81-11,65) yeniden yatış riskini artıran faktörler olarak belirlendi.

Sonuç:

Taburculuk sırasında hesaplanan yüksek akut fizyolojik skorlar ile SWIFT skoru ve komorbid hastalıkların varlığı hastaneye/YBÜ’ye yeniden yatışı öngörebilir.

Anahtar Kelimeler: SWIFT skoru, yoğun bakım, yeniden başvuru, APACHE-II skoru

Tam Metin (İngilizce)