Özgün Araştırma

Yoğun Bakımda Tedavi Edilen Kanser Hastalarının Prognozunun Değerlendirilmesi

10.4274/tybd.galenos.2020.74745

  • Gökhan Kılınç
  • Simay Karaduman
  • Hülya Sungurtekin

Gönderim Tarihi: 16.04.2020 Kabul Tarihi: 21.09.2020 J Turk Soc Intens Care 2022;20(1):31-37

Amaç:

Tanı ve tedavi seçeneklerinin artmasıyla kanser olgularının sayısı ve ortalama yaşam beklentisi artmaktadır. Bu artış kanser hastaları için yoğun bakım ünitesine (YBÜ) duyulan ihtiyacı beraberinde getirmektedir. Bu çalışmada kanser hastalarının YBÜ’ye yatış risk faktörleri, yoğun bakım prognozu, ölüm oranları, mortaliteyi etkileyen risk faktörleri ve hasta başına maliyeti araştırmak amaçlanmıştır.

Gereç ve Yöntem:

Bu çalışmada Pamukkale Üniversitesi Tıp Fakültesi, Anesteziyoloji YBÜ’de izlenen kanser hastaları ile ilgili değişkenler analiz edildi. Yoğun bakım prognozu, mortalite oranları, mortaliteyi etkileyen risk faktörleri ve hasta başına maliyet gibi değişkenler analiz edildi. Pamukkale Üniversitesi Tıp Fakültesi, Anestezi ve Reanimasyon Anabilim Dalı’na iki yıl süre ile başvuran katı veya sistemik malignitesi olan 251 hastanın YBÜ hasta dosyaları, epikriz raporları ve takip belgeleri incelendi.

Bulgular:

En sık başvuru nedeni solunum yetersizliği %63,34 (n=159) idi, bunu sepsis %16,33 (n=41) ve kalp durması %5,17 (n=13) izledi. Hastaların kanser evrelemesine göre %58,5’i (n=147) evre 4, %16,3’ü (n=41) evre 3 olarak sınıflandırıldı. YBÜ’de hasta başına günlük maliyet 186,86 Türk Lirası (TL)-4407,39 TL ve ortalama maliyet 1628,49±524,12 TL’dir. Bu kanser hastalarının mortalite oranı %89,2 idi.

Sonuç:

Kanser hastasının çoğu yüksek YBÜ giderleri ile yoğun bakımda eks oldu. Hastalar YBÜ’ye kabul için değerlendirildiğinde, hastanın birincil hekimi ve YBÜ doktoru, terminal olup olmadıkları ve onlara palyatif bakım verilmesi gerekip gerekmediği konusunda fikir birliğine varmalıdır.

Anahtar Kelimeler: Kanser, yoğun bakım ünitesi, prognoz

Tam Metin (İngilizce)