Özgün Araştırma

Yoğun Bakımda Çalışan Hekimlerin Teletıp ve Tele-yoğun Bakım Hakkındaki Düşünceleri

10.4274/tybd.galenos.2022.63308

  • Ebru Karakoç
  • İlkay Ceylan

Gönderim Tarihi: 08.01.2022 Kabul Tarihi: 11.04.2022 J Turk Soc Intens Care 0;0(0):0-0 [e-Pub]

Amaç:

Teletıp uygulamalarının parçası olan tele-Yoğun Bakımın (YBÜ) Sağlık Bakanlığı tarafından ülkemizde kullanımı önerilmektedir. Bu çalışmada yoğun bakımda çalışan hekimlerin teletıp ve teleYBÜ hakkındaki düşünce, bilgi seviyesi ve kullanılmasının önündeki engeller hakkında bilgi edinilmesi amaçlanmıştır.

Gereç ve Yöntem:

Etik kurul izni alındıktan sonra çalışmacılar tarafından Google Forms (TM) ile oluşturulmuş 3 bölüm ve 44 sorudan oluşan anket sosyal mesajlaşma uygulaması üzerinden gönderildi.

Bulgular:

Yoğun bakımda çalışan 147 hekim tarafından ankete katılım sağlandı. Katılımcıların yarısı YBÜ’de teletıp kullanmadığını belirtti. Katılımcıların sadece %5’i teletıbbın hukuksal zemini olduğuna katıldıklarını belirtti ve %83,7 si kullanımı için eğitim verilmesi gerektiğini belirtti.

Sonuç:

Hukuksal zeminin hazırlanması ve yeterli eğitim desteği ile YBÜ’de teletıp kullanımında artış olması beklenebilir.

Anahtar Kelimeler: Teletıp, teleYBU, hukuk, uzaktan erişim, yoğun bakım