Özgün Araştırma

Yoğun Bakım Ünitesinde Yatan Cerrahi Hastalarının Algıladıkları Çevresel Stresörler

10.4274/tybd.galenos.2021.28290

  • Murat Can Mollaoğlu
  • Olgay Karabulut
  • Yasemin Boy
  • Mukadder Mollaoğlu
  • Kürşat Karadayı

Gönderim Tarihi: 03.03.2021 Kabul Tarihi: 20.09.2021 J Turk Soc Intens Care 2022;20(4):193-200

Amaç:

Bu çalışmanın amacı, yoğun bakım ünitesinde yatan cerrahi hastaların algıladıkları çevresel stresörleri belirlemektir.

Gereç ve Yöntem:

Bu çalışma tanımlayıcı ve kesitsel bir araştırmadır. Araştırmanın örneklemini cerrahi yoğun bakım ünitesinde tedavi gören 83 hasta oluşturmuştur. Veriler Hasta Bilgi Formu ve Yoğun Bakım Ünitesinde Çevresel Stresörler ölçeği ile elde edilmiştir

Bulgular:

Yoğun bakım ünitelerinde yatan hastaların algıladıkları en önemli stresörler sırasıyla ağrı, uyuyamamak, mahremiyetin olmaması, sıkılmak ve aile ve arkadaş ziyaret süresinin az olması olarak, en az stres oluşturan etmenler ise sırasıyla telefon sesini duymak, hemşirelerin hastalardan çok hasta başında bulunan cihazlarla ilgili olmaları ve sürekli tavana bakmak olarak tanımlanmıştır.

Sonuç:

Hastaları etkileyen stresörlerin belirlenmesi ve çözüm uygulamaları ile hastaların daha kaliteli bakım almaları sağlanacak ve stres kaynaklı yeni sağlık sorunlarının oluşması engellenecektir.

Anahtar Kelimeler: Cerrahi yoğun bakım, onkolojik cerrahi, stresör algısı, çevresel stresör

Tam Metin (İngilizce)