Özgün Araştırma

Yoğun Bakım Ünitelerimizdeki Kateter İlişkili Üriner Enfeksiyon Sürveyans Sonuçları: Üç Yıllık Analiz

10.4274/tybd.galenos.2021.41636

  • Merve Sefa Sayar
  • Esma Eroğlu
  • Dilek Bulut
  • Aslı Haykır Solay

Gönderim Tarihi: 09.05.2020 Kabul Tarihi: 20.09.2021 J Turk Soc Intens Care 0;0(0):0-0 [e-Pub]

Amaç:

Kateter ilişkili üriner enfeksiyon, sağlık tesislerinden hastalara geçen en yaygın enfeksiyonlardandır. Kateter ilişkili enfeksiyonlar hastane enfeksiyonlarının önemli bir kısmını oluşturmaktadır. Üriner kateterlerin doğru yerleştirilmesi ve bakımı enfeksiyon kontrol uygulamalarında önemli bir konudur. Çalışmada yıllara göre CAUTI oranlarının değişimi, faktörlerin dağılımı ve eğitimin etkisinin vurgulanması amaçlanmıştır.

Gereç ve Yöntem:

1 Ocak 2016–31 Aralık 2018 tarihleri arasında anestezi/reanimasyon YBÜ’den 3399 ve dahiliye YBÜ’den 1207 hasta dahil edilerek elde edilen veriler üzerinden retrospektif bir çalışma yapılmıştır. Kateter ilişkili üriner sistem enfeksiyonu tanısı, Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi (CDC) tanımlarına göre belirlenmiştir. Tüm hastaların verileri hastane bilgi yönetim sistemi ve enfeksiyon kontrol komitesi hasta izlem formlarından elde edilmiştir. Bunun yanı sıra düzeltici önleyici faaliyetlerin, birim bazlı eğitimlerin, fiziki şartlardaki iyileştirmelerin, yatak sayılarının enfeksiyon hızının azalmasına etkisi irdelenmiştir

Bulgular:

Çalışma sonucunda; birim bazlı eğitim saatlerinin arttırılması, el hijyeni uyumuna özen gösterilmesi, sertifikalı hemşire sayısının artırılması, temizlik personeli eğitimi, enfeksiyon kontrol ekibinin iyileştirilmesi ve birimlerde yatak düzenlemesi yapılması ile Kİ-İYE oranlarında gerileme olduğu saptanmıştır. Dahiliye YBÜ’de 2016 yılında Kİ-İYE hızı 12,77 iken 2018 yılında Kİ-İYE hızının 0,39’a gerilediği görülmüştür. Anestezi/reanimasyon YBÜ’de Kİ-İYE hızı 2016 da 7,29 iken 2018 yılında bu oranın 1,08’e düştüğü görülmüştür. Her iki YBÜ’de araç kullanım oranının Türkiye ortalamasının altında olduğu belirlenmiştir. Yoğun bakım ünitelerindeki üç yıllık etken dağılımı göz önüne alındığında; en sık etkenin E.coli olduğu ortaya çıkmıştır.

Sonuç:

Yoğun bakım ünitelerinde invaziv araç kullanımına bağlı gelişen enfeksiyonların önlenmesinde, hasta ve bakteri özelliklerin bilinmesinin yanı sıra; personel eğitimleri, denetimler ve enfeksiyon kontrol komitesinin yoğun bakım ekibi ile iş birliği içinde olması önem arz etmektedir.

Anahtar Kelimeler: Enfeksiyon, yoğun bakım ünitesi, nozokomiyal enfeksiyon, üriner kateter