Özgün Araştırma

Yoğun Bakım Literatüründe Nütrisyon ile İlişkili En Çok Atıf Alan 101 Çalışmanın Değerlendirilmesi

10.4274/tybd.galenos.2021.51523

  • Volkan Hancı
  • Gözde Gürsoy Çirkinoğlu
  • Gözde Altuntaş Uzun
  • Yasemin Şişecioğlu
  • Sezen Korkut
  • Esra Kırova
  • Büşra Manduz Yavuz

Gönderim Tarihi: 22.06.2021 Kabul Tarihi: 30.11.2021 J Turk Soc Intens Care 0;0(0):0-0 [e-Pub]

Amaç:

Bu çalışmada amacımız yoğun bakım literatüründe nütrisyon ile ilgili en çok atıf alan 101 yayının bibliyometrik özellikleri açısından değerlendirilmesidir.

Gereç ve Yöntem:

Kesitsel tanımlayıcı olan bu çalışmada, etik kurul onamının alınması ardından “Institute for Scientific Information Web of Science” arama motorunun “advanced mode” özelliğinde anahtar kelime olarak “WC=Critical Care Medicine AND TS=nutr* OR WC=Critical Care Medicine AND TI=nutr* OR WC=Nutrition & Dietetics AND TS=intensive care OR WC=Nutrition & Dietetics AND TI=intensive care OR WC=Nutrition & Dietetics AND TS=critical care OR WC=Nutrition & Dietetics AND TI=critical care” kullanılarak yoğun bakım literatüründe nütrisyon ile ilgili en çok atıf alan ilk 101 yayın belirlendi. Veriler Statistical Package for the Social Sciences (SPSS) 24.0 programına girildi. Grupların karşılaştırılmasında Student t testi, Kruskal Wallis testi Mann Whitney U testi ve ki kare testi kullanıldı.

Bulgular:

Nütrisyon konusunda 1975 yılından 2021 yılına kadar olan literatür analizinde toplam 7093 yayın olduğu belirlendi. En çok atıf alan makale Journal of Parenteral and Enteral Nutrition dergisinde yer alan, McClave Stephen A ve ark.’nın “Guidelines for the Provision and Assessment of Nutrition Support Therapy in the Adult Critically Ill Patient: Society of Critical Care Medicine (SCCM) and American Society for Parenteral and Enteral Nutrition (ASPEN)” başlıklı çalışmasıydı ve 1011 atıf almıştı. En az atıf alan çalışmaların atıf sayısı ise 166 olarak belirlendi. En fazla atıf alan 101 makalenin %53.5’i 2000-2009 arasında yayınlanmış olup, toplam atıf ortalaması 287,77±178,57 ve yıllık atıf ortalaması 21,86±35,46 olarak belirlendi. Çalışmaların %20.8’i enteral nütrisyon, %20.8’i immün nütrisyon, %17,8’i ise nütrisyon sonuçları ile ilgiliydi. Çalışmaların yayınlandığı dergilerin %78.2’si Amerika Birleşik Devletleri, %7.9’u İngiltere, %7.9’u İskoçya kaynaklıydı. Çalışmaların en çok yayınlandığı ilk üç dergi Critical Care Medicine (%43.6), İntensive Care Medicine (%10.9), Clinical Nutrition (%7.9) ve Journal of Parenteral Enteral Nutrition (%7.9) olarak belirlendi. Makalenin yayınlanma yılı, yayınlandıkları dergi, yayınlandıkları derginin ülkesi, derginin kıtası, çalışma türü konu alanı ve grup otör olup olmaması ile yıllık atıf sayısı arasında, makalenin çalışma türü ile toplam atıf sayısı arasında anlamlı ilişki saptanmıştır(p<0.05).

Sonuç:

Çalışmamız yoğun bakım literatüründe nütrisyon ile ilgili en çok atıf alan ilk 101 çalışmanın değerlendirilip analiz edildiği ilk çalışmadır. Çalışmamızda 2015 yılından sonra yayınlanan yazıların, klavuzların ve enteral parenteral nütrisyon ile ilgili yazıların daha fazla atıf sayısına sahip oldukları dikkati çekmektedir.

Anahtar Kelimeler: Nütrisyon, bibliyometri, atıf