Özgün Araştırma

Yoğun Bakım Hemşirelerinin Koronafobi, İş Doyumu ve Duygusal Yorgunluk Düzeyleri: Kesitsel ve Korelasyonel Bir Çalışma

10.4274/tybd.galenos.2023.60252

  • Azime Bulut
  • Emel Bahadır Yılmaz
  • Arzu Yüksel

Gönderim Tarihi: 06.02.2023 Kabul Tarihi: 22.08.2023 J Turk Soc Intens Care 2023;21(4):297-305

Amaç:

Bu çalışma, yoğun bakım hemşirelerinin koronafobi, iş doyumu ve duygusal yorgunluk düzeyleri arasındaki ilişkiyi araştırmayı amaçlamıştır.

Gereç ve Yöntem:

Bu kesitsel ve ilişkisel araştırma, 106 yoğun bakım hemşiresi ile yürütülmüştür. Veri toplama aracı olarak koronavirüs hastalığı-2019 fobi ölçeği, Ruh Sağlığı Sürekliliği-Kısa formu ve Hemşire İş Doyumu ölçeği kullanılmıştır.

Bulgular:

Koronafobi toplam puanı 49,41±12,39, ruh sağlığı sürekliliği toplam puanı 36,57±13,60 ve hemşire iş doyumu toplam puanı 94,28±12,82 bulunmuştur. Koronafobi ile duygusal iyi oluş arasında zayıf bir ilişki bulunmuştur. Koronafobi ile hemşire iş doyumu arasında bir ilişki saptanmamıştır. Bununla birlikte, ruh sağlığı sürekliliği ile hemşire iş tatmini arasında orta düzeyde pozitif bir ilişki olduğu belirlenmiştir.

Sonuç:

Yoğun bakım hemşirelerinin, duygusal yorgunluk açısından orta düzeyde bir ruh sağlığı sürekliliğine sahip oldukları belirlenmiştir. Yoğun bakım hemşirelerine boşluk hissini gidermek, konsantrasyon ve motivasyonlarını artırmak, çalışma kapasitelerini geliştirmek için psikososyal destek ve psikolojik danışmanlık verilmelidir.

Anahtar Kelimeler: Yoğun bakım, hemşire, koronafobi, iş doyumu, duygusal yorgunluk

Tam Metin (İngilizce)