Özgün Araştırma

Yoğun Bakım Hastalarının Pozisyon Değişikliklerinin Solunum ve Kardiyak Parametreler Üzerindeki Etkileri

10.4274/tybd.galenos.2020.02996

  • İsa Kılıç
  • İlkay Ceylan
  • Derya Karasu
  • Sinan Gürsoy

Gönderim Tarihi: 11.09.2020 Kabul Tarihi: 01.12.2020 J Turk Soc Intens Care 2021;19(4):167-173

Amaç:

Yoğun bakım hastalarında pozisyon değişiklikleri ile sekresyonların hava yolunda mobilizasyonu, basınç ülserlerinin önlenmesi ve ventilatör ilişkili pnömoni riskinin azaltılması hedeflenmektedir. Sırtüstü (supin), sol lateral, sağ lateral ve Fowler pozisyonlarının solunum ve kardiyak parametreler üzerine etkilerini CO2 yeniden soluma tekniği kullanan non-invaziv kardiyak debi (output) monitörü ile araştırmayı amaçladık.

Gereç ve Yöntem:

Çalışmaya 24 saatten uzun süredir yoğun bakımda takip edilen, invaziv mekanik ventilatör desteği altındaki 18-65 yaş arası 40 hasta dahil edildi. Hastaların sırasıyla sırtüstü, sol yan, sağ yan ve Fowler pozisyonunda non-invaziv kardiyak debi monitörü ile kalp debisi izlendi. Hastaların solunum ve hemodinamik parametreleri bu pozisyonlarda bir saatlik aralıklarla ölçüldü.

Bulgular:

Sol lateral pozisyonda farklı zamanlarda ölçülen ortalama arter basıncı değerleri karşılaştırıldığında ölçümler arasında anlamlı fark bulundu. Sırtüstü pozisyonlarda farklı zamanlarda ölçülen SpO2 değerleri arasında önemli bir fark vardı. Ancak bu fark klinik olarak anlamlı değildi. Farklı zamanlarda ölçülen diğer solunum ve kalp parametreleri açısından gruplar arasında anlamlı farklılık bulunmadı.

Sonuç:

Hemodinamisi stabil olan mekanik ventilatör desteği altındaki hastalarda pozisyon değişikliklerinin solunum mekanikleri, hemodinamik parametreler ve oksijenasyonda klinik olarak anlamlı bir değişikliğe yol açmadığını gördük.

Anahtar Kelimeler: Yoğun bakım, hasta pozisyonu, kardiyak debi, hemodinamik monitörizasyon, hava yolu direnci

Tam Metin (İngilizce)