Özgün Araştırma

Yeni Kurulan Üçüncü Basamak Bir Hastanede Hızlı Müdahale Sistem Aktivasyonu Sonrası Hastane İçi Mortalite Prediktörleri

10.4274/tybd.galenos.2021.76598

  • Büşra Tezcan
  • Müçteba Can
  • Çilem Bayındır Dicle
  • İbrahim Mungan
  • Derya Ademoğlu

Gönderim Tarihi: 05.04.2021 Kabul Tarihi: 15.06.2021 J Turk Soc Intens Care 0;0(0):0-0 [e-Pub]

Amaç:

Amacı kardiyak arrest ve beklenmeyen ölümleri engellemek olan Hızlı Müdahale Sistemleri (RRS) dünya hastanelerinde genellikle kullanılmaktadır. RRS ile ilgili çalışmaların çoğu kullanımlarının hastane mortalitesine etkilerini araştırmıştır. Bu çalışmada Türkiye’deki yeni kurulan majör bir hastanede, RRS aktivasyonu yapılan hastalardaki hastane içi mortalite için prediktif faktörleri değerlendirdik.

Gereç ve Yöntem:

Mart 2019 ve Şubat 2020 arasındaki RRS aktivasyonları, basılı ve medikal elektronik kayıtlardan incelendi.Hastaların demografik özellikleri, RRS aktivasyon zamanı, aktivasyon nedeni, ilk kardiyak ritm, kalp hızı, ortalama arteriyel basınç(MAP), puls oksimetre ile ölçülen kan oksijen saturasyonu, Hızlı Müdahale Ekibi’nin varış süresi, ilk kan gazı ve hemogram analizindeki glukoz, sodyum, potasyum, pH, laktat, nötrofil, lenfosit, kırmızı hücre dağılım genişliği(RDW), platelet dağılım genişliği kaydedildi. Bağımsız hastane içi mortalite prediktörlerini belirlemek için univariate ve multivariate lojistik regresyon analizleri yapıldı.

Bulgular:

Toplamda 531 hasta analize dahil edildi.Bunlardan 189’u(35,6%) hastane yatışı sırasında öldü.Ölenler yaşayanlarla kıyaslandığında; daha yaşlı(medyan yaş 64 ve 52), daha çok erkek(65,6% ve 34,4), daha fazla kardiyovasküler, solunumsal ve onkolojik nedenle yatışı yapılmış ve gündüz saatleriyle karşılaştırıldığında RRS’nin daha çok gece saatleri ve haftasonunda aktive edildiği hastalardan oluşmaktaydı.RRS’nin solunumsal ve hemodinamik nedenlerle, gece ve haftasonu, onkolojik nedenlerle yatışı yapılan hastalarda aktivasyonu, düşük SpO2 düzeyleri, yüksek nötrofil-lenfosit oranı(NLR), potasyum ve laktat düzeyleri hastane içi mortalite prediktörleriydi.

Sonuç:

Bulgularımız hastanemiz RRS sisteminde bazı zayıflıklar olduğunu göstermiştir.Haftasonu ve gece personeli eğitilmeli ve güçlendirilmelidir. Ayrıca SpO2, potasyum, laktat ve NLR düzeyleri hastane içi mortalite prediktörleri olarak genellikle zor ve stresli olan triyaj kararlarını yönlendirebilir.

Anahtar Kelimeler: Hızlı müdahale ekibi, mavi kod, tıbbi acil ekibi, prediktör, mortalite