Özgün Araştırma

Türkiye’nin Başkentinde -Ankara- COVID-19 şüphesiyle Yoğun Bakıma Kabul Edilen 1430 Hastanın Sonuçları: Tek Merkezli Çalışma

10.4274/tybd.galenos.2022.65487

  • Behiye Deniz Kosovalı
  • Gül Meral Kocabeyoğlu
  • Nevzat Mehmet Mutlu
  • Tülay Tuncer Peker
  • Özlem Balkız Soyal
  • Işıl Özkoçak Turan

Gönderim Tarihi: 16.08.2021 Kabul Tarihi: 27.01.2022 J Turk Soc Intens Care 0;0(0):0-0 [e-Pub]

Amaç:

Pandeminin ilk dört aylık döneminde COVID-19 şüphesiyle, COVID-19 YBÜ’lerine kabul edilen hastalar tanılarına ve dönemlere göre karşılaştırıldı.

Gereç ve Yöntem:

Tek merkezde aynı algoritma ile COVID-19 YBÜ’ne kabul edilen 1430 hasta verisi retrospektif olarak kaydedildi. Hastalar; PCR sonucu, radyolojik ve klinik bulgulara göre COVID-19 ve nonCOVID-19 hastalar olarak sınıflandırıldı. Ayrıca COVID-19 hastalar ölen ve yaşayan olarakta karşılaştırıldı. Bunun yanında, pandeminin başlangıcı ve normalleşme döneminde COVID-19 YBÜ’lerine kabul edilen hastaların verileri de karşılaştırıldı.

Bulgular:

Çalışmaya alınan 1430 hastanın 630’u COVID-19, 800’ü non-COVID-19 gruptaydı. Yaş ortalamalarında anlamlı farklılık bulunurken, cinsiyetler arasında farklılık yoktu (p=0.001, p=0.262). COVID-19 ölen grubun yaş ortalaması yaşayan gruptan daha yüksekti (p<0.001). En sık başvuru semptomu dispne (51.2%), en sık eşlik eden komorbidite HT (51.2%) idi. Normalleşme döneminde ‘COVID-19’ tanısı ile yoğun bakıma kabul edilen hasta oranı ve yoğun bakımda mortalite oranı daha fazlaydı.

Sonuç:

Pandemi başlangıç dönemi hayatımıza bir bilinmez olarak giren COVID-19’u anlayabilmekle geçti ve aynı zamanda toplumu ve sağlık çalışanlarını koruyarak hastaları daha etkin bir şekilde tedavi etmemiz için yol gösterici bir period oldu.

Anahtar Kelimeler: Yoğun bakım, hasta pozisyonu, kardiyak debi, hemodinamik monitörizasyon, hava yolu direnci