Özgün Araştırma

Türkiye’de Yoğun Bakım Ünitelerinde Disfaji: Kesitsel Bir Anket Çalışması

10.4274/tybd.galenos.2021.71473

  • Selen Serel Arslan
  • Numan Demir

Gönderim Tarihi: 01.08.2021 Kabul Tarihi: 06.09.2021 J Turk Soc Intens Care 0;0(0):0-0 [e-Pub]

Amaç:

Bu çalışma, Türkiye’deki Yoğun Bakım Üniteleri (YBÜ)’nde mevcut disfaji uygulamalarını araştırmış ve disfajiye ilişkin farkındalığı tanımlamıştır.

Gereç ve Yöntem:

Çalışma, Yoğun Bakım Değerlendirmesinde Disfaji (YBDD) adı verilen uluslararası, çok merkezli bir anket çalışmasının bir parçasıdır. Anket, açıklayıcı bilgilerle ilgili soruları ve mevcut uygulama, farkındalık ve algılanan en iyi uygulamayı içeren üç alt grup altındaki soruları içermektedir. Anket, YBÜ’ler adına yanıtlamaları için yoğun bakım departmanı yöneticilerine Google formları aracılığıyla gönderildi.

Bulgular:

Toplam 39 yanıt alındı. YBÜ’lerin hiçbirinde, hangi hastaların disfaji için taranması gerektiğini belirten standart bir protokol yoktu. Öksürük refleksi testi ve su yutma testi, disfajiyi doğrulamak için kullanılan en yaygın yöntemlerdendi. Ağız hijyeni, postür ayarlamaları, modifikasyonlar ve beslemeyi geciktirme ve ertesi gün yeniden deneme, aspirasyon için en yaygın kullanılan önlemler olarak rapor edildi ve tekrarlayan yutma egzersizleri/manevraları, kas güçlendirme egzersizleri ve solunum egzersizleri, disfajiyi tedavi etmek için en yaygın kullanılan müdahalelerdi. Farkındalıkla ilgili anket maddelerinden alınan ortalama puan 7 seviyeli Likert ölçeğinde 5’in üzerindeydi.

Sonuç:

Sonuç olarak, Türkiye’de yoğun bakım ünitelerinde disfaji uygulamasının iyileştirilmesi ve standart bir yönetim protokolü oluşturulması gerekmektedir.

Anahtar Kelimeler: Yoğun bakım, yutma, yutma güçlüğü, yutma bozuklukları