Özgün Araştırma

Sıvı Yanıtlı Kritik Yoğun Bakım Hastalarında Renal Rezistif İndeks Ölçümü Sistemik Hemodinamik Parametrelerden Etkilenmez

10.4274/tybd.galenos.2019.20092

  • Fethi Gül
  • Beliz Bilgili
  • Mustafa Kemal Arslantaş
  • Seçil Özcan Ayhan
  • İsmail Cinel

Gönderim Tarihi: 19.06.2019 Kabul Tarihi: 23.09.2019 J Turk Soc Intens Care 2020;18(1):35-42

Amaç:

Kritik hastalarda sıvı resüsitasyonunun temel hedefi oksijen sunumunu artırarak organ perfüzyonunun sürdürülmesidir. Yoğun bakımda sıvı tedavisi renal monitorizasyon ilişkisi önemli olup, erken fazda sıvı tedavisine böbreğin yanıtı ile ilişkili literatür bilgisi kısıtlıdır. Bu çalışmada sıvı yanıtlı kritik yoğun bakım hastalarında sıvı replasmanından sonra renal rezistif indeks (RRI) değişimi ve bu değişimin hemodinamik parametrelerle olan ilişkinin değerlendirilmesi amaçlandı.

Gereç ve Yöntem:

Mekanik ventilasyon desteği altında 18 yaşından büyük, sedatize ve sıvı yanıtlı 20 hasta prospektif olarak çalışmaya dahil edildi. Pasif bacak kaldırma testi sonrası non-invaziv kardiyak monitörizasyon cihazında kardiyak outputta (CO) %10 ve daha fazla artış gösterenler sıvı yanıtlı olarak kabul edildi. Bu hastalara 30 dakika içersinde 500 mL izotonik solüsyonu intravenöz verildi. CO ölçümleri 0., 1. ve 30. dakikalarda yapıldı. RRI ve ortalama arteryal basınç (OAB) değerlerinin ölçümleri 0. ve 30. dakikalarda alındı. İstatiksel analiz için tekrarlayan ANOVA yöntemi uygulandı ve p<0,05 anlamlı kabul edildi.

Bulgular:

Sıvı yüklemesinden sonra CO artışı bazale göre anlamlı şekilde artış gösterdi (3,48±1,14’ten 4,34±1,43 L/dakikaya, p<0,001). OAB sıvı tedavisinden sonra bazal değerlere göre anlamlı şekilde artış gösterdi (80±19’dan 86±17’ye, p=0,002). Sıvı replasmanından sonra RRI’de anlamlı değişiklik saptanmadı (62±9’dan 60±10’a, p=0,11). OAB ve RRI arasında hem başlangıçta hem de sıvı yüklemesinden sonra negatif korelasyon saptandı.

Sonuç:

Sıvı yüklemesinden sonra sistemik hemodinamik değişikliklerin renal perfüzyon üzerindeki etkisi tartışmalıdır. Çalışmamızda sıvı yanıtlı hasta grubunda 30 dakikada 500 mL kristaloid yüklemesinden sonra OAB ve CO artarken, RRI’da anlamlı değişiklik saptanmadı. Bu çalışmada sıvı yanıtlı kritik yoğun bakım hastalarında sıvı resüsitasyonun erken fazında RRI’de anlamlı değişiklik olmadığı ve RRI’nin sistemik hemodinamik değişikliklerden etkilenmediği saptandı.

Anahtar Kelimeler: Renal rezistif indeks, makrohemodinamikler, renal sirkülasyon, sıvı yanıtlılığı

Tam Metin (İngilizce)