Özgün Araştırma

Suriyeli Hastaların Yoğun Bakım Ünitesinde Yatış Nedenleri, Sepsis Gelişimi ve Mortalite

10.4274/tybd.galenos.2020.70894

  • Yavuz Orak
  • Şehnaz Pelin Tanır
  • Hatice Tuğba Güngör
  • Sondemet Çetin
  • Filiz Orak
  • Fatih Mehmet Yazar
  • Ömer Faruk Boran
  • Adem Doğaner

Gönderim Tarihi: 12.09.2019 Kabul Tarihi: 15.03.2020 J Turk Soc Intens Care 2021;19(2):62-70

Amaç:

Suriyeli hastaların yoğun bakım ünitesine (YBÜ) yatış nedenlerini, sepsis gelişimlerini, sepsise neden olan patojenleri ve hastaların ölüm oranlarını araştırmaktır.

Gereç ve Yöntemler:

Çalışmamız 2012-2016 tarihleri arasında YBÜ’de yapıldı. Hastane bilgi sistemindeki kayıt ve dosyalar geriye dönük olarak analiz edildi.

Bulgular:

Çalışma süresi içinde 139 Suriyeli hasta YBÜ’ye yatırıldı. En sık YBÜ’ye yatış tanıları solunum yolu enfeksiyonu (29 hasta: %20,9) ve travma (26 hasta: %18,7) idi. Bu hastaların yoğun bakım tedavileri sırasında 35 hasta sepsis tanısı aldı. Sepsis tanısı alan hastaların kültürlerinin 17’sinde Acinetobacter baumannii ve 12’sinde Escherichia coli üredi. A. baumannii trakea kültürlerinde, E. coli idrar kültürlerinde en yaygındı. Ayrıca, yedi hastaya hastaneye müracaat ettiği ilk anda sepsis tanısı kondu. Bu hastalardan 2’sinde H1N1, 3’ünde Streptococcus pneumoniae, 1’inde Haemophilus influenzae, 1’inde Staphylococcus aureus ve aspergilloma saptandı. YBÜ’de yatan 139 hastanın 45’i ölmüş iken sepsis tanısı alan 35 hastanın 28’i öldü. Akut Fizyoloji ve Kronik Sağlık Değerlendirmesi II skorları, mekanik ventilasyon süresi, YBÜ yatış süresi ölenlerde sağ kalan hastalara göre daha yüksekti (p<0,001, p<0,001, p<0,001).

Sonuç:

Suriyeli hastalarda en sık YBÜ yatış ve sepsis gelişme nedeni solunum yolu enfeksiyonlarıydı. Bu hastalarda sepsis mortalite için önemli bir faktördü.

Anahtar Kelimeler: Suriyeli hastalar, sepsis, mortalite, yoğun bakım ünitesi

Tam Metin (İngilizce)