Özgün Araştırma

Isıtıcı Battaniye Kullanımının Açık Ürolojik Majör Cerrahilerde Kanama Miktarı ve Yoğun Bakımda Kalış Sürelerine Etkisinin İncelenmesi

10.4274/tybd.galenos.2020.57966

  • Meryem Onay
  • Ebru Karakoç
  • Nurdan Çobaner
  • Gizem Kurada
  • Birgül Yelken

Gönderim Tarihi: 15.04.2020 Kabul Tarihi: 29.09.2020 J Turk Soc Intens Care 2021;19(4):152-157

Amaç:

İntraoperatif hipotermi, kan kaybında ve beraberinde transfüzyon risklerinde artış ve yoğun bakımda kalış sürelerinde uzamaya ve bunun sonucunda da maliyet artışına neden olmaktadır. Bu çalışmada majör onkolojik ürolojik cerrahi geçiren hastalarda hipoterminin perioperatif dönemde kanama, yoğun bakımda kalış süreleri üzerine etkisini görmeyi amaçladık.

Gereç ve Yöntem:

Çalışmamızda etik kurul onayını takiben 2015 ile 2018 arası dönemde açık majör ürolojik cerrahi geçiren hastaların demografik özellikleri, geçirecekleri cerrahi türü ve operasyon süresi, perioperatif en düşük vücut sıcaklıkları, hemodinamik parametreleri, cerrahi sırasında ısıtıcı battaniye kullanılıp kullanılmadığı, kanama miktarları, transfüzyon miktarı ve postoperatif yoğun bakım ihtiyacı retrospektif olarak incelendi. Anestezi indüksiyonu sonrası ısı takibi için özofagus probu yerleştirilen hastalarda <36 °C hipotermi olarak kabul edildi.

Bulgular:

Çalışmaya ısıtıcı battaniye kullanılmayan (n=57) ve ısıtıcı battaniye kullanılan (n=11) toplam 68 hasta kabul edildi. İntraoperatif en düşük vücut sıcaklığı 32,1 °C olup, ısıtıcı battaniye kullanılan hastaların %63,6, ısıtıcı battaniye kullanılmayan hastaların %94’ünde hipotermi (<36 °C ) görüldüğü tespit edildi. İntraoperatif kanama miktarı ısıtıcı battaniye kullanılan hastalarda anlamlı düzeyde az bulundu (p=0,03).

Sonuç:

Perioperatif hipotermi, oldukça sık karşılaştığımız yaşlı hasta popülasyonunun ve majör cerrahi geçiren hastalarının yoğun bakımda kalış süresini mortalite ve morbiditesini artıran önlenebilir bir klinik tablodur. Bu çalışmada elde edilen sonuçlara göre intraoperatif hipoterminin önlenmesi ile daha az kanama izlenirken yoğun bakım ihtiyacı da azalmıştır.

Anahtar Kelimeler: Hipotermi, ısıtıcı battaniye, yoğun bakımda uzun kalış süresi, intraoperatif kanama Turk J Intensive Care 2021;19:152-7 DOI: 10.4274/tybd.galenos.2020.57966

Tam Metin (İngilizce)