Olgu Sunumu

Septik Şok ve Akut Böbrek Hasarı Olan Böbrek Nakil Alıcısında Yeni Bir Terapötik Yaklaşım: Bir Olgu ile

10.4274/tybd.galenos.2021.52297

  • Fatma İrem Yeşiler
  • Beyza Meltem Yurtsever
  • Ender Gedik
  • Pınar Zeyneloğlu
  • Mehmet Haberal

Gönderim Tarihi: 06.11.2020 Kabul Tarihi: 07.02.2021 J Turk Soc Intens Care 2021;19(2):98-104

oXiris® hemofiltre gibi ekstrakorporeal tedavi (ET) yöntemlerinin kullanımı, özellikle yoğun bakım ünitelerinde septik akut böbrek hasarı (ABH) olan hastaların yönetiminde giderek artmaktadır. Sepsis ve ABH olan immünosüprese böbrek nakil alıcısında oXiris® hemofiltre ile sürekli renal replasman tedavisinin (SRRT) etkin kullanımını göstermeyi amaçladık. 2015 yılında kadavradan böbrek transplantasyonu yapılan 45 yaşında kadın hasta, akut solunum sıkıntısı sendromu (ARDS) ve Escherichia coli’ye bağlı idrar yolu enfeksiyonu nedeniyle septik şok ile yoğun bakım ünitesine kabul edildi. Akut fizyoloji ve kronik sağlık değerlendirme skoru 23, sepsise bağlı organ yetersizliği skoru 11 ve Glasgow koma skalası 15 idi. Orta derecede ARDS nedeniyle entübe edildi ve hemodinamik disfonksiyon nedeniyle vazopresör desteği başlandı. İmmünosüpresif tedavi için metilprednizolon 2x40 mg uygulandı. İntravenöz meropenem, linezolid, trimetoprim-sülfametoksazol, vorikonazol ve oseltamivir ile çoklu antimikrobiyal tedavi uygulandı. Septik ABH ve metabolik asidozu mevcuttu. Böbrek hastalığı; Küresel Sonuçları İyileştirilmesi Çalışma Grubu’na göre evre 3 olarak sınıflandırıldı ve yoğun bakım ünitesine kabulden sonraki 11. saatte oXiris® hemofiltre ile SRRT başlandı. Kabulden 7 gün sonra transplante böbrek fonksiyonunda ve diürezde tam bir iyileşme gözlendi. Dokuz gün sonra servise devredildi ve 2 hafta sonra RRT ihtiyacı olmadan taburcu edildi. ET, sepsis ve ABH için adjuvan bir tedavi olarak önerilmektedir. Yeni bir tedavi yöntemi olarak oXiris® hemofiltre ile SRRT’nin erken kullanımı, septik ABH olan solid organ nakil alıcılarında sağkalımı ve klinik sonuçları iyileştirebilir.

Anahtar Kelimeler: Sepsis, akut böbrek hasarı, renal replasman tedavisi, böbrek nakil alıcısı, ekstrakorporeal tedavi

Tam Metin (İngilizce)