Özgün Araştırma

Sepsiste Mortalite Prediktörleri: Retrospektif Bir Çalışma

10.4274/tybd.galenos.2020.30074

  • Ümmahan Dalkılınç Hökenek
  • Funda Gümüş Özcan
  • Mehmet Salih Sevdi
  • Kerem Erkalp
  • Ayşin Selcan

Gönderim Tarihi: 14.04.2020 Kabul Tarihi: 22.06.2020 J Turk Soc Intens Care 2021;19(2):82-89

Amaç:

Çalışmamızda, sepsis tanılı hastalarda enfeksiyona sebep olan mikroorganizmaların, hastalık ciddiyet skorlamalarının ve biyobelirteçlerin mortalite prediktörü olarak özgüllük ve duyarlılıklarını tespit etmeyi amaçladık.

Gereç ve Yöntem:

Çalışmamızda hastanemiz reanimasyon ünitesinde 01.01.2017-01.01.2018 tarihleri arasında sepsis tanısı alarak takip ve tedavi edilen 18 yaşından büyük 76 hastanın kayıtları retrospektif olarak incelendi. Hastaların demografik verileri, yoğun bakım ünitesine yatış tedavileri, nedenleri ve süreleri, biyokimyasal analizleri, ilk yirmi dört saatinde hesaplanan Akut Fizyoloji ve Kronik Sağlık Değerlendirmesi-II (APACHE-II) skoru ve Ardışık Organ Yetersizliği Değerlendirme (SOFA) skoru ile kültür analizi sonucunda üreyen mikroorganizmalar mortalite ve morbidite prediksiyonu açısından duyarlılık ve özgüllükleri kıyaslandı.

Bulgular:

Hastaların %46,05’i kadın,%53,95’i erkek, yaş ortalamaları 62,67±18,1 yıl, mortalite oranı %51,31 olarak tespit edildi. Hastaların %60,53 cerrahi operasyon sonrası, %39,47 dahili nedenler ile sepsis tanısı almış olup ortalama tedavi süresi 35±43,7 gündü. Enfeksiyona neden olan etken en sık Klebsiella pneumoniae, ikinci sıklıkta Staphylococcus aureus; fungal etken olarak ise Candida spp. olarak bulundu. Tedavilerin ilk 24 saatinde ölçülen yüksek SOFA, APACHE-II skorlarının, prokalsitonin değeri ve Enterococcus faecalis enfeksiyonu mortalite için bağımsız birer risk faktörü olarak belirlendi (p<0,05).

Sonuç:

Sepsisli hastalarda mortalite prediksiyonunda, skorlama sistemlerinin yanında E. faecalis enfeksiyonun da bağımsız bir risk faktörü olması yüksek mortalite açısından dikkate alınmalıdır.

Anahtar Kelimeler: Sepsis, biyobelirteçler, APACHE-II, SOFA, mortalite

Tam Metin (İngilizce)