Özgün Araştırma

Sıçanlarda Lipopolisakkarit ile Oluşturulmuş Sepsis Modelinde Astaksantinin Karaciğer Dokusunda Anti-enflamatuvar Etkilerinin Araştırılması

10.4274/tybd.galenos.2021.52523

  • Nurdan Çobaner
  • Birgül Yelken
  • Nilufer Erkasap
  • Mete Özkurt
  • Ezgi Bektur

Gönderim Tarihi: 15.11.2020 Kabul Tarihi: 26.02.2021 J Turk Soc Intens Care 2022;20(2):79-85

Amaç:

Kortikosteroidler enflamasyonu önlemek için sepsiste kullanılan tedavi yöntemlerinden biridir. Çalışmamızda astaksantinin sepsiste anti-enflamatuvar aktivitesini göstermeyi ve deksametazon ile karşılaştırmayı amaçladık.

Gereç ve Yöntem:

Yerel etik komitenin onayından sonra, 40 Sprague-Dawley erkek sıçan randomize olarak kontrol grubu (n=8), lipopolisakkarit grubu (n=8), astaksantin grubu (n=8), astaksantin + lipopolisakkarit grubu (n=8) ve deksametazon + lipopolisakkarit grubu (n=8) olarak belirlendi. İlk gün bu gruplara sırasıyla dimetil sülfoksit, Salmonella typhimurium lipopolisakkariti, dimetil sülfoksit içinde çözünmüş astaksantin, astaksantin ve lipopolisakkarit ve deksametazon verildi. Yirmi dördüncü saatin sonunda sıçanlara laparotomi yapılarak karaciğer ve kan örnekleri alındı. İstatistiksel analiz için GraphPad Prism6 programı kullanıldı. 0,05’ten küçük p değerleri anlamlı kabul edildi.

Bulgular:

Lipopolisakkarit grubu ile karşılaştırıldığında, her iki tedavi grubunda da nükleer faktör-kappa B seviyelerinde istatistiksel olarak anlamlı bir düşüş vardı. Tedavi gruplarında lipopolisakkarit grubuna göre apoptotik hücreler ve reaksiyon şiddeti anlamlı olarak azaldı.

Sonuç:

Astaksantin kullanımının, karaciğer dokusunda sepsis tedavisi konusunda olumlu bir etkisi olduğunu bulduk. Farklılıklar olmasına rağmen, deksametazon uygulamasına kıyasla benzer ölçüm değerleri elde edildi.

Anahtar Kelimeler: Astaksantin, deksametazon, anti-enflamatuvar, karaciğer

Tam Metin (İngilizce)