Özgün Araştırma

Sıçanlarda Lipopolisakkarit ile Oluşturulmuş Sepsis Modelinde Astaksantinin Karaciğer Dokusunda Antienflamatuar Etkilerinin Araştırılması

10.4274/tybd.galenos.2021.52523

  • Nurdan Çobaner
  • Birgül Yelken
  • Nilufer Erkasap
  • Mete Özkurt
  • Ezgi Bektur

Gönderim Tarihi: 15.11.2020 Kabul Tarihi: 26.02.2021 J Turk Soc Intens Care 0;0(0):0-0 [e-Pub]

Amaç:

Kortikosteroidler inflamasyonu önlemek için sepsiste kullanılan tedavi yöntemlerinden biridir. Çalışmamızda astaksantinin sepsiste antiinflamatuar aktivitesini göstermeyi ve deksametazon ile karşılaştırmayı amaçladık.

Gereç ve Yöntemler:

Yerel etik komitenin onayından sonra, 40 Sprague-Dawley erkek sıçan randomize olarak kontrol grubu (n = 8), lipopolisakkarit grubu (n = 8), astaksantin grubu (n = 8), astaksantin + lipopolisakkarit grubu (n = 8) ve deksametazon + lipopolisakkarit grubu (n = 8) olarak belirlendi. İlk gün bu gruplara sırasıyla dimetil sülfoksit; Salmonella typhimurium lipopolisakkariti; dimetil sülfoksit içinde çözünmüş astaksantin; astaksantin ve lipopolisakkarit; deksametazon verildi. Yirmi dördüncü saatin sonunda ratlara laparotomi yapılarak karaciğer ve kan örnekleri alındı. İstatistiksel analiz için GraphPad Prism6 programı kullanıldı. 0.05’ten küçük P değerleri anlamlı kabul edildi.

Bulgular:

Lipopolisakkarit grubu ile karşılaştırıldığında, her iki tedavi grubunda da nükleer faktör-kappa B seviyelerinde istatistiksel olarak anlamlı bir düşüş vardı. Tedavi gruplarında lipopolisakkarit grubuna göre apoptotik hücreler ve reaksiyon şiddeti anlamlı olarak azaldı.

Sonuç:

Astaksantin kullanımının karaciğer dokusunda sepsis tedavisi konusunda olumlu bir etkisi olduğunu bulduk. Farklılıklar olmasına rağmen, deksametazon uygulamasına kıyasla benzer ölçüm değerleri elde ettik.

Anahtar Kelimeler: Astaksantin, deksametazon, antinflamatuar, karaciğer