Özgün Araştırma

Çocuk Yoğun Bakımda Nozokomiyal Kandideminin Değerlendirilmesi: Tek Merkez Çalışması

10.4274/tybd.galenos.2022.94834

  • Hatice Feray Arı
  • Murat Arı

Gönderim Tarihi: 29.05.2022 Kabul Tarihi: 17.11.2022 J Turk Soc Intens Care 2023;21(4):239-247

Amaç:

Çocuk yoğun bakımdaki hastaların komorbiditeleri, daha uzun ve invaziv prosedürel tedavilerin olması ve immünosüpresyon gelişimi nedeniyle ciddi nozokomiyal enfeksiyonların gelişme olasılığı daha yüksektir. Çalışmamızda, üçüncü basamak hastanemizde kritik pediatrik hastalarda kan kültüründe Candida saptanan hastaların izlem süreci, morbidite ve mortalitesini tanımlamayı amaçladık.

Gereç ve Yöntem:

Retrospektif tek merkezli çalışmamızda, Ocak 2021-Aralık 2021 döneminde ünitemizde yatan 1 ay-18 yaş arası ve kan kültüründe Candida türleri üremesi olanlar dahil edilmiştir. Sadece endotrakeal aspirasyon ve/veya idrar örneklerinde Candida türleri enfeksiyonu üremesi olan hastalar çalışma dışı bırakılmıştır. Çalışmamızda hastaların demografik özellikleri, tıbbi öyküsü, komorbiditeleri, hastane yatış süresi, mekanik ventilasyon ihtiyacı, laboratuvar değerleri, kateter kullanımı ve total parenteral beslenme ile ilişkisi, tedavi süreleri, antifungal tedaviye yanıt/direnç durumu ve yan etkiler morbidite/mortalite durumu incelenmiştir.

Bulgular:

Çalışmamızda toplam ölüm oranı %40,7, kandidemiye bağlı ölüm oranı %44,4 olarak saptandı, ancak kandidemi ile ölüm arasındaki ilişki anlamlı değildi (p=0,975). Bunların %18,5’inin nozokomiyal kandidemiden kaynaklandığı görüldü. Mortalite riski, kandida türleri arasında farklılık göstermemektedir (p=0,975). Parenteral beslenme kullanılmasının mortalite (p=0,07) ve santral venöz kateter enfeksiyonu (p=0,563) ile anlamlı bir ilişkisi saptanmamıştır.

Sonuç:

Hastane kaynaklı kandidemi nedeniyle 27 hastanın takip edildiği çalışmamızda komorbidite, uzun süreli mekanik ventilasyon desteği, santral venöz kateter kullanımı, hastanede uzun süre kalma, parenteral beslenme desteği ve yüksek Pediatrik Ölüm Riski III puanı olanlarda daha yüksek oranda bulunmaktadır. C. parapsilosis en sık Candida alt tipi olarak ünitemizde %59,3 ile tespit edildi. Hastalara flukonazol 8 (%29,6), amfoterisin B 18 (%66,7) ve vorikonazol 1 (%3,7) başlanmıştı ve bu tedavi süresinde hastaların sadece 4’ünde (%14,8) organ yetmezliği gelişmiştir. Çalışmamızda toplam mortalite oranı %40,7 olarak tespit edildi. Öte yandan, bu ölümlerin %18,5’i hastane kaynaklı kandidemiden kaynaklanmıştır. Tüm bu nedenlerle kandidemi risk faktörleri, tanısı, tedavi, izlem ve yönetim sürecimizin literatüre katkıda bulunacağı düşüncesindeyiz.

Anahtar Kelimeler: Pediatri, yoğun bakım ünitesi, nozokomiyal, kandidemi

Tam Metin (İngilizce)