Özgün Araştırma

Hemşirelerin Yaşam Sonu Bakıma Yönelik Tutum ve Davranışlarının Klinik Karar Vermeye Etkisi

10.4274/tybd.galenos.2021.00710

  • Saadet Erzincanlı
  • Kadriye Sayın Kasar

Gönderim Tarihi: 12.12.2019 Kabul Tarihi: 28.12.2021 J Turk Soc Intens Care 0;0(0):0-0 [e-Pub]

Amaç:

Çalışma, hemşirelerin yaşam sonu bakıma yönelik tutum ve davranışlarının klinik karar vermeye etkisini belirlemek amacıyla yapılmıştır.

Gereç ve Yöntem:

Tanımlayıcı ve kesitsel tipteki bu araştırma Nisan 2019 -Ağustos 2019 tarihleri arasında, bir eğitim ve araştırma hastanesinin yoğun bakım ünitelerinde çalışan 84 hemşire ile gerçekleştirilmiştir. Veriler, “Birey Tanıtım Formu”, “Yoğun Bakım Hemşirelerinin Yaşam Sonu Bakıma Yönelik Tutum ve Davranışları Ölçeği” ve “Hemşirelikte Klinik Karar Verme Ölçeği” kullanılarak toplanmıştır.

Bulgular:

Araştırmaya katılan yoğun bakım hemşirelerinin yaş ortalaması 33.13±5.79 olup, %89.3’ünün kadın, %64.3’ün lisans mezunudur. Yoğun Bakım Hemşirelerinin Yaşam Sonu Bakıma Yönelik Tutum ve Davranışları Ölçeği toplam puan ortalaması 57.91±10.53, Hemşirelikte Klinik Karar Verme Ölçeği toplam puan ortalaması 140.64±23.52 olarak belirlenmiştir. Yüksek lisans eğitim düzeyine sahip hemşirelerin Yoğun Bakım Hemşirelerinin Yaşam Sonu Bakıma Yönelik Tutum ve Davranışları Ölçeği toplam puan ortalamasının istatistiksel olarak anlamlı şekilde daha yüksek olduğu bulunmuştur. Ayrıca yaşam sonu bakıma yönelik eğitim alan hemşirelerin Hemşirelikte Klinik Karar Verme Ölçeği toplam puan ortalamasının daha yüksek olduğu saptanmıştır. Yoğun bakım hemşirelerinin Yoğun Bakım Hemşirelerinin Yaşam Sonu Bakıma Yönelik Tutum ve Davranışları Ölçeği puan ortalaması ile Hemşirelikte Klinik Karar Verme Ölçeği puan ortalaması arasında pozitif yönde düşük düzeyde ilişki olduğu saptanmıştır.

Sonuç:

Hemşirelerin yaşam sonu bakıma yönelik tutum ve davranışları ile klinik karar verme düzeyi arasında düşük düzeyde ilişki olduğu ve hemşirelerin yaşam sonu bakıma yönelik tutum ve davranışlarının klinik karar verme düzeyini etkilediği söylenebilir.

Anahtar Kelimeler: Hemşirelik, yaşam sonu bakım, klinik karar verme