Özgün Araştırma

Erişkin Yoğun Bakım Hemşireliği Sertifika Programlarına Katılmış Yoğun Bakım Hemşirelerinin Programa Yönelik Görüşleri

10.4274/tybd.galenos.2020.58076

  • Nilgün Göktepe
  • Emine Türkmen
  • Gülçin Bozkurt
  • Ebru Kıraner
  • Yasemin Akbal Ergün
  • Yasemin Ersöz
  • Zeynep Gül Bozdemir
  • Aycan Kelez Yayık

Gönderim Tarihi: 31.12.2019 Kabul Tarihi: 07.03.2020 J Turk Soc Intens Care 2021;19(3):123-130

Amaç:

Bu tanımlayıcı çalışma, yoğun bakım hemşireliği sertifika programlarına katılmış hemşirelerin programın tasarımı ve yürütülmesine yönelik görüşlerini belirlemek amacıyla yapıldı.

Gereç ve Yöntem:

Çalışmanın örneklemini, dört eğitim merkezinde yoğun bakım hemşireliği sertifikalı eğitim programına katılan 218 hemşire oluşturdu. Veriler, ikisi açık uçlu 25 sorudan oluşan anket formu ile elektronik ortamda toplandı. Nicel veri tanımlayıcı istatistikler ile ve açık uçlu sorulardan elde edilen nitel veri ise içerik analizi ile değerlendirildi.

Bulgular:

Katılımcıların %81,2’si kadın ve yaş ortalaması 31,7±7,1 idi. Katılımcıların büyük çoğunluğu programın içeriği, süresi, öğrenme yöntemleri, uygulamalı eğitim ve eğitimcilerden memnun olduğunu bildirdi. Katılımcılar, eğitim programının mesleki bilgi ve becerilerine %69,2±25,2 katkı sağladığını ifade etti. Nitel verinin içerik analizinde “sertifikalı eğitim programının tasarımı ve uygulanması, eğitimciler ve kursiyer kazanımları” olmak üzere iki ana tema belirlendi.

Sonuç:

Yoğun bakım hemşireliği sertifika eğitim programına katılmış hemşireler programdan genel olarak memnun görünmektedir. Katılımcılaın kazanımlarını artırmak üzere programın yeterlilik odaklı tasarlanması ve merkezler arası eşgüdüm içinde ortak dökümanlar ve aynı içeriği öğreten eğitimcilerle yürütülmesi için bazı düzenlemelere ihtiyaç vardır.

Anahtar Kelimeler: Sertifikasyon gereksinimi, sürekli eğitim, yoğun bakım ünitesi, hemşirelik

Tam Metin (İngilizce)