Olgu Sunumu

Ender Bir Etiyoloji ile Beraber Nadir Bir Hastalık: Yoğun Bakım Ünitesinde Kronik Graft-Versus-Host Hastalığına Bağlı Pnömatozis İntestinalis

10.4274/tybd.galenos.2021.55265

  • Taner Çalışkan
  • Hüseyin Özkök
  • Murat Küçük
  • Beril Turan Erdoğan
  • Vedat Uygun
  • Yusuf Savran
  • Bilgin Cömert

Gönderim Tarihi: 09.06.2021 Kabul Tarihi: 20.09.2021 J Turk Soc Intens Care 2021;19(4):200-204

Pnömatozis intestinalis (PI) nadir ve hafiften ağıra değişen geniş bir klinik yelpazede ortaya çıkabilen bir hastalıktır. Travma, enflamasyon, enfeksiyonlar, otoimmünite, ilaçlar ve mekanik işlemleri içeren çok farklı etiyolojiler bu klinik komplikasyona yol açabilir. Abdominal bilgisayarlı tomografi yüksek sensitivite ile tercih edilen tanı aracıdır. Tanı, gastrointestinal kanalın intramural kısımlarında ve portal venin ana gövdesinde ve intrahepatik dallarında serbest hava saptanmasına dayanır. Hastalığın kesin ortaya çıkış mekanizması bilinmemektedir. Klinik bulgular hafiften hayatı tehdit edici durumlara kadar değişiklik gösterebilir. PI’ya neden olabilen ve özellikle solid organ ve hematolojik maligniteli hastalarda akılda tutulması gereken etiyolojik faktörlerden birisi de kronik graft-versus-host hastalığıdır (cGVHD). Uzun süre immünosüpresif ilaç kullanımı öyküsü ve tanı konulmuş cGVHD olan hastalar özellikle bu komplikasyona yatkındır. Doğru tanı konulamaz ise pek çok hasta gereksiz operasyonel risklerle karşı karşıya kalabilir. Bu hastaların uygun tedavileri için hastanın sorumlu hekimi, genel cerrahi uzmanı ve radyoloji uzmanını kapsayan ekibin multidisipliner ortak yaklaşımı gereklidir. Bu olgu sunumunun amacı yoğun bakım ünitesinde cGVHD seyrinde ortaya çıkan PI kliniğini tartışmaktır.

Anahtar Kelimeler: Kronik graft-versus-host hastalığı, pnömatozis intestinalis, yoğun bakım

Tam Metin (İngilizce)