Özgün Araştırma

Dilate Kardiyomiyopatinin Tedavi Edilebilir Nedeni, Raşitizm: İki Yıllık Deneyim

10.4274/tybd.galenos.2021.29392

  • Nihal Akçay
  • Ülkem Koçoğlu Barlas
  • Mey Talip Petmezci
  • Hasan Serdar Kıhtır
  • Osman Yeşilbaş
  • Esra Şevketoğlu
  • Esra Deniz Papatya Çakır
  • Bedir Akyol

Gönderim Tarihi: 28.04.2020 Kabul Tarihi: 25.01.2021 J Turk Soc Intens Care 0;0(0):0-0 [e-Pub]

Amaç:

Dilate kardiyomiyopati, bir ya da her iki ventrikülün dilatasyonu ve sistolik disfonksiyonu sonucu ortaya çıkan durumdur. Raşitizm, dilate kardiyomiyopatinin çok nadir bir nedenidir. Bu makalede, raşitizme bağlı dilate kardiyomiyopati gelişen ve başarılı şekilde tedavi edilen hasta serisi sunulacaktır.

Gereç ve Yöntem:

Hastanemiz çocuk yoğun bakım ünitesinde dilate kardiyomyopati bağlı kalp yetmezliği tanılarıyla takip edilmiş olan hastalar geriye dönük olarak tarandı. Hipokalsemi ve D vitamini düşüklüğü dışında kalp yetmezliğine neden olacak başka bir hastalığı olan hastalar çalışmaya alınmadı.

Bulgular:

Raşitizm ile ilişkili kalp yetmezliği gelişen altı hasta çalışmaya dahil edildi. Hastaların yaş ortalaması 6,4±3,2 aydı. Tüm hastalarda büyüme gelişme geriliği mevcuttu. En sık solunum sıkıntısı nedeniyle hastaneye getirilmiş olmalarına rağmen, hepsinde ilk muayene sırasında konjestif kalp yetmezliği bulguları tespit edildi. D vitamin düzeyleri tüm hastalarda düşük saptandı. Hastalarımızın tedavi öncesi EF ortalamaları % 35,16 (± 10,66) iken tedavi sonrası % 55 ± 9,83 olarak saptandı. Tedavi sonrasında sol ventrikül fonksiyonunda belirgin iyileşme tespit edildi.

Sonuç:

Yoğun bakıma kalp yetmezliği tanısı ile yatırılan hastalarda raşitizm akla gelmeli ve D vitamini eksikliği, kardiyomiyopati ve kardiyak fonksiyon bozukluğu dahil diğer birçok komplikasyona neden olabileceğinden mutlaka tedavi edilmelidir.

Anahtar Kelimeler: D vitamini eksikliği, kardiyomiyopati, raşitizm