Özgün Araştırma

COVID-19 Pnömonili Hastalarda, Eritrosit Dağılım Genişliği Değerinin, Mortalite ile İlişkisi

10.4274/tybd.galenos.2022.04834

  • Ayşe Vahapoğlu
  • Ülkü Aygen Türkmen

Gönderim Tarihi: 31.12.2021 Kabul Tarihi: 06.04.2022 J Turk Soc Intens Care 0;0(0):0-0 [e-Pub]

Amaç:

Koronavirüs hastalığı 2019 (COVID-19 ) pnömonili hastaların, hastaneye yatış, Yoğun Bakım Ünitesi (YBÜ) ihtiyacı ve mortalite oranları yüksektir. Bu çalışmada COVID-19 pnömonili hastaların, yoğun bakım ihtiyacı ve mortalite oranları, ucuz ve erişilebilir olması nedeniyle; kırmızı kan hücresi dağılım genişliği (RDW) değeri ile takip etmeyi amaçladık.

Gereç ve Yöntem:

Çalışmaya, YBÜ’de yatan şiddetli COVİD-19 pnömonili hastalar (n=162), serviste yatan hafif COVİD-19 pnömonili hastalar (n=163) ve sağlıklı bireyler (COVİD-19 pnömoni öyküsü olmayan, sağlık çalışanları) (n=162) dahil edildi.Hastaların hastaneye başvuru sırasında alınan ilk hemogramlarından,hemoglobin (HGB), beyaz kan hücresi (WBC), kırmızı kan hücresi (RBC) ve RDW değerleri tesbit edilerek, mortalite üzerine etkisi retrospektif olarak değerlendirildi.

Bulgular:

Mortaliteye göre gruplar karşılaştırılığında, COVID-19 hastalığından ölen hastaların yaş ortalaması daha yüksek tesbit edildi. Yaş bakımından düzeltilmiş model sonuçlarına göre mortaliteye etkili risk faktörlerinin araştırıldığı çalışmamızda, RDW değerinin mortalite üzerine etkili olmadığı görüldü. Ayrıca yaş, HGB, WBC ve COVID-19 pozitifliğinin mortalite üzerine etkisi istatistiksel olarak anlamlı bulunmuştur.

Sonuç:

Mortalitesi yüksek olan şiddetli COVİD 19 pnömonili hastaların YBÜ’de takiplerini azaltmak için hızlı ve kolay erişilebilen belirteçlere ihtiyaç vardır. Çalışmamızda WBC, HGB gibi hematolojik parametrelerin mortalite üzerine etkisi anlamlı iken RDW değerinin mortalite üzerine etkisi olmadığı görülmüştür,bu konuda prospektif randomize çalışmalara ihtiyaç vardır.

Anahtar Kelimeler: COVID-19 pnömonisi, eritrosit dağılım genişliği, yoğun bakım, mortalite