Özgün Araştırma

COVID-19 Olgularında BT ile Değerlendirilen Kardiyovasküler ve Metabolik Risk Faktörleri

10.4274/tybd.galenos.2022.18199

  • Esra Meltem Kayahan Ulu
  • Özlem Terzi

Gönderim Tarihi: 08.07.2021 Kabul Tarihi: 01.04.2022 J Turk Soc Intens Care 0;0(0):0-0 [e-Pub]

Amaç:

Bu çalışmanın amacı Kovid 19 olgularında risk faktörü olabilecek toraks bilgisayarlı tomografi (BT)tetkiki ile değerlendirilen bazı ölçülebilen parametrelerin dökümente edilmesidir.

Gereç ve Yöntem:

Retrospektif olarak Kovid 19 olgularını inceledik ve 3 grup oluşturduk. Grup 1 olgular Kovid 19 pnömonisi nedeni ile normal servislerde veya evde tedavi olan olgular, grup 2 olgular Kovid 19 pnömonisi olan yoğun bakım ünitesine (YBÜ) alınan ve yaşayan olgular, grup 3 olgular ise Kovid 19 pnömonisi sonrası eks olan olgulardır. BT tetkikinde aorta (A) ve pulmoner arter (P) çapı, PA/A oranı, kardiotorasik oran (KTO), yağ kas oranı (YKO), paraspinal kas densitesi gibi Kovid 19 enfeksiyonu için risk olarak kabul edilen parametreleri değerlendirdik.

Bulgular:

Olguların ortanca yaşı 67 idi (Q1: 58-Q3: 75). Olguların % 60,6’sı (n=143) erkek olgulardı. Multivariate analizde KTO, erkek ve bayan olgular için YBÜ’ne başvuruda tespit edilen tek risk faktörü idi. Ek olarak Kovid 19’lu erkek olgularda KTÖ ölüm riski ile ilişkili olarak bulunan tek parametre idi. Tüm olgularda PA çapı normalden daha yüksek bulundu. Diğer incelenen parametrelerde gruplar arasında istatistiksel olarak anlamlı fark saptanmadı.

Sonuç:

KTO, Kovid 19 olgularının değerlendirilmesinde potansiyel bir risk faktörüdür. PA çapı tüm olgularda yüksek olup akciğer inflamasyonunun bir bulgusu olabilir.

Anahtar Kelimeler: BT, Kovid 19, metabolik