Özgün Araştırma

COVID-19 ile İlişkili Şiddetli ARDS Hastalarında Sekonder Enfeksiyonların Mortalite Üzerine Etkisi

10.4274/tybd.galenos.2022.78942

  • Yasemin Tekdöş Şeker
  • Zuhal Yeşilbağ
  • Ezgi Güngördü
  • Zafer Çukurova

Gönderim Tarihi: 25.08.2021 Kabul Tarihi: 19.04.2022 J Turk Soc Intens Care 0;0(0):0-0 [e-Pub]

Amaç:

COVID-19 pandemisinin ilk dönemlerinde yoğun bakım ünitesine takip edilen hastalarda bakteriyel, fungal ve viral kaynaklı daha az sekonder enfeksiyonlar olduğu bildirilmiştir. Ancak zaman içinde kritik hastalarda daha enfeksiyonlarla ilgili sınırlı deneyim vardır. Bu çalışmanın amacı, COVID-19 hastalarında YBÜ kaynaklı sekonder enfeksiyonların özelliklerini ve mortalite üzerine olan etkilerini değerlendirmektir.

Gereç ve Yöntem:

Çalışmamızda Mart ve Haziran 2020 arasında yoğun bakım ünitesinde (YBÜ) yatan şiddetli SARS-Cov 2 pnömönisi olan 145 hastayı içeren retrospektif tek merkezli bir vaka-kontrol çalışma olarak planlanmıştır. YBÜ kaynaklı enfeksiyonların epidemiyolojik, klinik ve mikrobiyolojik özelliklerini ve sonuçlarını değerlendirilmiştir.

Bulgular:

Hastaların ortalama yaşı 61,2 yıl ve BMI’leri 28 kg/m2 saptandı. Yüz kırk (%96,6) hastada en az bir komorbidite olduğu saptanmıştır. Çalışmadaki tüm COVID-19 tanılı hastalardan 77 (%53,1)’ünde ölüm gerçekleşmiştir. Altmış iki (%42,75) hastada SARS-CoV-2’ye ek olarak farklı patojen üremesi saptanmıştır. Kültürde ek mikroorganizma üreyen grupta ilk ölçülen lenfosit ve laktat düzeyleri ile kültür alındıktan sonra yapılan ölçümler arasında anlamlı bir artış belirlenmiştir (p<0.001). Üreme olan ve olmayan gruplar arasında ölçülen lenfosit (p<0.026) ve laktat (p<0.020) düzeylerinde de istatistiksel anlamlılık görülmüştür. Üreme olan grupta üreme olmayan gruba göre CRP, ferritin, prokalsitonin düzeylerinde ve de APACHE II skorlarında anlamlı bir artış olduğu görülmektedir (sırasıyla; p<0.041, p<0.009 p<0.001 ve p=0.028)). Üreme olmayan grupta ise hayatta kalan hastalar ile ölen hastaların D-dimer düzeyleri önemli ölçüde düşük saptanmıştır (p<0.014).

Sonuç:

Sonuç olarak bakteriyel ve fungal sekonder enfeksiyonlar, yoğun bakım ünitesine yatan COVID-19’lu hastalarda yaygın bir komplikasyondur. Genellikle şiddetli bir enfeksiyon şekli olarak ortaya çıkar ve eşlik eden komorbidite ile birlikte yüksek mortalite ve uzamış YBÜ yatış süresi ile ilişkilidir.

Anahtar Kelimeler: COVID-19, yoğun bakım ünitesi, ko-enfeksiyon, mortalite