Özgün Araştırma

Comparison of Mini-bronchoalveolar Lavage Technique with Endotracheal Aspirate and Bronchoscopic Specimens in Isolating Ventilator-associated Pneumonia Factors in Patients Under Intensive Care

10.4274/tybd.galenos.2021.24855

  • Pelin Ağırgöl
  • Özlem Polat
  • İlkay Anaklı
  • Günseli Orhun
  • Arif Atahan Çağatay
  • Metin Kılıç
  • Perihan Ergin Özcan

Gönderim Tarihi: 10.06.2021 Kabul Tarihi: 19.11.2021 J Turk Soc Intens Care 0;0(0):0-0 [e-Pub]

Amaç:

Çalışmamızda Yoğun Bakım Ünitesi (YBÜ)’nde nozokomiyal pnömoni tanısıyla izlenen hastalarda mini bronkoalveolar lavaj (mini-BAL) yöntemi ile klasik yöntemler olan endotrakeal aspirasyon (ETA) ve bronkoalveolar lavaj (BAL) yönteminin karşılaştırılması amaçlanmıştır.

Gereç ve Yöntem:

Çalışmamız İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi Anesteziyoloji AD Yoğun Bakım Ünitesinde Şubat 2014-Ocak 2015 tarihleri arasında ventilator ilişkili pnömoni (VİP) şüphesiyle takip edilen 30 hastada gerçekleştirildi.

Bulgular:

Hastaların %40’ı (12 kişi) kadın, %60’ı (18 kişi) erkektir ve yaş ortalaması 54,23±21,37’dir. Ortalama mekanik ventilasyonda kalma süreleri ise 9,7±22,8 gün olarak hesaplanmıştır. Hastaların ortalama SAPS III skoru 36,06±8,46, APACHE II skoru 21,36±4,90 ve CIPS skoru ise 5,90±1,91 olarak hesaplanmıştır .

Sonuç:

MiniBAL yönteminin bronkoskopi’ye göre tutarlılığı %86,7, trakeal aspirata göre tutarlılığı %63,3 olarak tespit edilmiştir. Endotrakeal aspirasyon ile bronkoskopi yönteminin birbiri ile tutarlılığı % 60 olarak hesaplanmıştır. Sonuç olarak YBÜ’de VİP şüphesi olan hastaların tanısında kullanılan yöntemlerin karşılaştırılmasında, miniBAL yönteminin erken ve güvenilir sonuçlar verdiği tespit edimiştir.

Anahtar Kelimeler: Ventilatör ilişkili pnömoni, mini-BAL, BAL, endotrakeal aspirat