Özgün Araştırma

Cerrahi Yoğun Bakımlarda Santral Kateter İlişkili Kan Dolaşimi İnfeksiyonunu Önlemede Bakım Paketi Yaklaşımının Etkisi

10.4274/tybd.galenos.2021.44154

  • Eda Akyol
  • İkbal Çavdar

Gönderim Tarihi: 13.10.2020 Kabul Tarihi: 23.08.2021 J Turk Soc Intens Care 0;0(0):0-0 [e-Pub]

Amaç:

Hasta güvenliği için önemli bir tehdit olan sağlık hizmeti ilişkili infeksiyon oranları hastaneye yatan hastaların en sık karşı karşıya kaldığı komplikasyonlardan biridir. Sağlık hizmetlerinde sağlık hizmeti ilişkili infeksiyonlar için büyüyen kaygı, kanıta dayalı rehberlerin geliştirilmesinde uyarıcı etken olmuştur. Bu çalışma cerrahi yoğun bakım ünitelerinde santral venöz kateter ilişkili kan dolaşımı infeksiyonlarının önlenmesinde bakım paketi yaklaşımının etkisini belirlemek amacıyla gerçekleştirildi.

Gereç ve Yöntem:

Yarı deneysel kontrol gruplu bir çalışma olarak planlanan araştırma, Eylül 2017-Ekim 2018 tarihleri arasında cerrahi yoğun bakım ünitelerinde yatan, santral venöz kateteri bulunan ve örneklem özelliklerini karşılayan 163 hasta (83 deney, 80 kontrol) ile gerçekleştirildi. Deney grubuna SVK bakımında CDC tarafından önerilen bakım paketi uygulandı.

Bulgular:

Hastaların %23.3’ünde hastane infeksiyonu belirti ve bulguları gözlendiği, kateter ucu kültürlerinin %25.2’sinde üreme olduğu, en fazla üreyen mikroorganizmanın Staphylococcus epidermidis (%58.5) olduğu, %4.9’unda santral venöz kateter ilişkili kan dolaşımı infeksiyonu geliştiği, infeksiyon gelişen hastaların tamamının bakım paketi uygulanmayan hastalar olduğu belirlendi.

Sonuç:

Bakım paketi yaklaşımının santral venöz kateter ilişkili kan dolaşımı infeksiyonunu önlemede etkili olduğu bulundu.

Anahtar Kelimeler: Santral Venöz Kateter, Yoğun Bakım Ünitesi, Enfeksiyon, Hasta Bakım Paketi