Özgün Araştırma

Beyin Ölümü Tespiti ve Tanısında Bispektral İndeks Monitorizasyonunun Yararlılığı

10.4274/tybd.galenos.2022.08379

 • Kutlay Aydın
 • Yasin Levent Uğur
 • Taner Çalışkan
 • Begüm Ergan
 • Tuğçe Mengi
 • Yusuf Savran
 • Erdem Yaka
 • Bilgin Cömert
 • Uğur Koca
 • Pembe Keskinoğlu
 • Ali Necati Gökmen

Gönderim Tarihi: 08.07.2021 Kabul Tarihi: 01.04.2022 J Turk Soc Intens Care 0;0(0):0-0 [e-Pub]

Amaç:

BİS frontal korteks aktivitesinin matematiksel analizi ile elde edilen bir parametredir. BİS monitorizasyonu travmatik beyin hasarı, beyin ölümü, metabolik koma ve barbitürat koması gibi serebral patalojilerde yaygın olarak kullanılmaktadır ve bazı çalışmalar nörolojik durum ve BİS değerleri arasında iyi bir korelasyon olduğunu bildirmektedir. Çalışmamızda BİS monitorizasyonu’nun beyin ölümü tespiti ve tanısındaki geçerliliğini incelemeyi amaçladık.

Gereç ve Yöntem:

Çalışmamız metodolojik prospektif bir çalışmadır. Ağır komalı (GKS<8) 28 hastaya YBÜ kabulü ile birlikte BİS monitorizasyonu uygulandı. Sekiz hasta farklı sebeplerle çalışmadan çıkartıldı. Beyin ölümü tanısı olan 20 hastanın verileri değerlendirildi.

Bulgular:

En sık görülen tanı intrakraniyal kanama (8 hasta - %40) ve subaraknoid kanama’ydı (8 hasta - %40). En sık kullanılan yardımcı yöntem bilgisayarlı tomografik anjiografi’ydi. Yirmi hastanın 12’sinde beyin ölümü teşhis anında BİS 0 ve Suppression ratio (SR) 100 olarak bulundu. Geri kalan hastalarda BİS>0 olarak tespit edildi. Yirmi hastanın 34041 BİS değeri için ROC eğri analizi yapıldığında AUC değeri 0.582 (0.576-0.588) olarak bulundu ve istatistiksel olarak anlamlıydı (p<0.05). BİS ve SR arasında istatistiksel olarak anlamlı olan güçlü negatif korelasyon vardı (R: -0.959, p<0.05).

Sonuç:

BİS noninvaziv bir metodtur ve YBÜ’de kullanılabilir. BİS monitorizasyonu özellikle GKS=3 olan kafa travmalı hastalarda yararlı olabilir. BİS monitorizasyonu nörolojik prognoz hakkında da bilgi vermektedir. BİS monitorizasyonu’nun beyin ölümü anının tespitini sağlayarak zaman kaybını önleyeceğini ve organ transplantasyon sürecini hızlandıracağını ancak diğer yardımcı yöntemlerin yerini alamayacağını düşünüyoruz.

Anahtar Kelimeler: Bispektral indeks monitorizasyonu, beyin ölümü, yardımcı yöntem