Özgün Araştırma

Asit Baz Bozukluklarına Stewart Yaklaşımı: Güçlü İyon Farkı Yoğun Bakım Mortalitesini Etkiler Mi?

10.4274/tybd.galenos.2022.83007

  • Furkan Tontu
  • Sinan Aşar
  • Beyza Ören Bilgin
  • Güneş Özlem Yıldız
  • Kübra Arslan Tontu
  • Zafer Çukurova

Gönderim Tarihi: 27.02.2022 Kabul Tarihi: 09.06.2022 J Turk Soc Intens Care 0;0(0):0-0 [e-Pub]

Amaç:

Yoğun bakım ünitesi (YBÜ) hastalarında elektrolit ve asit-baz bozukluklarının tanı ve tedavisi kritik öneme sahiptir. Asit-baz bozukluklarını açıklamada Stewart yaklaşımının önemi bilinmektedir. Bu yaklaşıma göre tanımlanmış çeşitli parametreler vardır. Bu çalışmanın amacı, Stewart’ın yaklaşımına göre hesaplanan ClEffect, NaEffect, Na-ClEffect, SIDnl, Cl/Na oranı değerlerinin YBÜ mortalitesi üzerindeki etkilerini değerlendirmektir.

Gereç ve Yöntemler:

Bilgisayar destekli karar destek sistemine Na, Cl, K, SBE, pH değerleri kaydedilen ve sisteme tanımlı formüller aracılığıyla SID, NaEffect, ClEffect, Na-Cl Effect, APACHE II ve SOFA skorları hesaplanan 2000 hasta bu çalışmaya dahil edilmiştir. ClEffect, NaEffect, Na-ClEffect, SIDnl, Cl/Na oranı değerleri multivariable lojistik regresyon modeli ile YBÜ mortalitesi açısından değerlendirildi.

Bulgular:

Anormal SIDnl aralıkları (SIDnl<30 veya SIDnl≥43), ölen hastalarda hayatta kalanlara göre anlamlı olarak yüksekti(p=0.026). ClEffect, NaEffect, Na-ClEffect, Cl/Na oranı ve bunların anormal aralıkları, hayatta kalan ve ölen hastalarda benzerdi. Multivariable lojistik regresyon modelinde, ölüm olasılığı APACHE-II ≥26, SOFA>7 ve SIDnl<30 veya SIDnl≥43 olan hastalarda sırasıyla 3.5 kat (2.9-4.3), 1.7 kat (1.4-2.1) ve 1.2 kat (1.0-1.5) artmış olarak bulundu (p<0,001, p<0,001, p=0,041).

Sonuç:

SIDnl, YBÜ mortalitesi ile ilişkili iken, pH, SBE, ClEffect, NaEffect, Na-ClEffect ve Cl/Na oranı değildir. Stewart yaklaşımının bağımsız değişkenlerinden biri olan SIDnl, kan gazı değerlendirmelerinde önemli bir parametredir.

Anahtar Kelimeler: Asit baz, güçlü iyon farkı, sodyum, klorür, yoğun bakım ünitesi, mortalite