Özgün Araştırma

Ağır Pnömonili COVID-19 Hastalarında ABH Gelişimi Tahmin Edilebilir mi?

10.4274/tybd.galenos.2022.05025

  • Rabia Sarı Küçük
  • Asime Ay
  • Esra Dağlı
  • Rabia Gülsüm Aydın
  • Namigar Turgut

Gönderim Tarihi: 27.01.2022 Kabul Tarihi: 20.04.2022 J Turk Soc Intens Care 0;0(0):0-0 [e-Pub]

Amaç:

COVİD-19 ciddi solunum yolu hastalığı, glomerüler disfonksiyon ve akut tübüler nekroza neden olabilir. LDH, CRP, D-Dimer, lenfopeni ve artmış nötrofil/lenfosit oranı (NLO), platelet/lenfosit oranının (PLO) kötü prognoz ile ilişkili olduğu bilinmektedir. Bu mediyatörlerin akut böbrek hasarı (ABH) gelişimi üzerindeki etkilerini araştırmayı amaçladık.

Gereç ve Yöntem:

Retrospektif çalışmaya COVID-19 tanısı almış, şiddetli pnömoni gelişen hastalar dahil edildi. Üç alt grup oluşturuldu. Grup I: Yoğun Bakım Ünitesine (YBÜ) yatışta veya takipte ABH gelişen hastalar, Grup II: ABH olmayanlar, Grup III: Kronik böbrek yetmezliği zemininde ABH gelişen hastalar. Demografik veriler, komorbiditeler, laktat, LDH, CRP, D-Dimer, NLO, PLO, mortalite kaydedildi ve karşılaştırıldı.

Bulgular:

256 hasta değerlendirildi. YBÜ öncesi Grup II D-Dimer seviyeleri Grup III den anlamlı derecede düşüktü. Grup II son gün D-Dimer seviyeleri Grup III ve Grup I den anlamlı derecede düşüktü. Giriş LDH değerleri Grup I de Grup II ve Grup III e göre daha yüksekti. Son gün LDH değerleri Grup I de Grup II ye göre daha yüksekti. 6. günde NLR değerleri Grup III de Grup II ye göre daha yüksekti. Grup I de son gün PLR değerleri Grup II ye göre daha düşüktü. Diğer zamanlarda D-Dimer, LDH, NLO, PLO seviyeleri açısından gruplar arasında anlamlı fark yoktu.

Sonuç:

ABH riskini belirlemede laboratuvar bulgularının katkısı açıklığa kavuşturulmamıştır.

Anahtar Kelimeler: COVID-19, ağır pnömoni, akut böbrek hasarı