Olgu Sunumu

Antihipertansif İlaç Zehirlenmesi Olan Bir Çocuktaki Kardiyojenik Şok

10.4274/tybd.galenos.2022.68442

  • Hatice Feray Arı
  • Fatih Eren
  • Dorukhan Besin
  • İbrahim Altun

Gönderim Tarihi: 28.02.2022 Kabul Tarihi: 07.04.2022 J Turk Soc Intens Care 0;0(0):0-0 [e-Pub]

Günlük yaşamda genellikle kombine antihipertansif ilaçlar kullanılmaktadır ve kazara veya intihar amaçlı olarak aşırı dozda kullanılması hayati tehlike taşıyabilir. Kalsiyum kanal blokerinin kardiyovasküler sistemler üzerindeki etkileri; negatif kronotropi, miyokardiyal depresyon, atriyoventriküler sinyallerde azalma ve vazodilatasyondur. Beta bloker ilaçlar ise katekolaminlerin beta reseptörlerine yarışmalı inhibisyonu ile etki eder. Hipotansiyon ve bradikardi en sık görülen kardiyak belirtiler olup aritmiler, pulmoner ödem, merkezi sinir sisteminin depresyonu da görülür. Daha önce sağlıklı olan 4 yaşında erkek çocuk, kazara iki adet 240 mg verapamil/4 mg trandolapril ve bir adet 5 mg nebivolol kullanmıştı. Başvuru anında hastanın klinik durumu kardiyojenik şok idi. İnsülin-öglisemi/glukagon tedavisi, kalsiyum ve lipit infüzyon tedavisi, plazmaferez ve sürekli venovenöz hemodiyafiltrasyon tedavileri ile başarılı bir şekilde herhangi bir sekel gelişmeden hastayı tedavi ettik. Kalsiyum kanal blokeri ve beta bloker ilaç intoksikasyonu nadir fakat hayatı tehdit edici olması nedeniyle ciddi vakalardır.

Anahtar Kelimeler: Antihipertansif tedavi, kalsiyum kanal blokeri, beta bloker, kardiyojenik şok, zehirlenme