Diğer

2023 Konu Dizini

J Turk Soc Intens Care 2023;21(4):0-0

4C mortalite skoru/4C mortality score100
Advers ilaç reaksiyonları/Adverse drug reactions93
Ağrı değerlendirmesi/Pain assessment8
Ağrı/Pain8
Ağrılı işlem/Painful procedure8
Aile/Family1*suppl (29)
Akut böbrek hasarı/Acute kidney injury153, 202
Alveolo-arterial oxygen gradient/
Alveolo-arteriyel oksijen gradyanı190
Amputasyon/Amputation140
APACHE-II skoru/APACHE-II score100
Apne testi/Apnea test1*suppl (11)
Arteryal karbondioksit basıncı/
Arterial carbondioxide pressure1*suppl (11)
Asid-baz dengesi/Acid-base balance151
Asit-baz/Acid-base25, 150
Askorbik asit/Ascorbic acid55
Bakteriyemi/Bacteremia146
Basınç yarası/Pressure injury127
Basınç yarası/Pressure ulcer306
Baz açığı/Base excess25
Beslenme/Nutrition74, 212
Beyin ölümü/Brain death1, 1*suppl (1), 1*suppl (3), 
1*suppl (9), 1*suppl (11), 1*suppl (14), 1*suppl (18), 1*suppl (22), 1*suppl (29), 1*suppl (33), 1*suppl (37), 1*suppl (40)
Beyin ölümünde ön koşullar/
Prerequisites for brain death1*suppl (3)
Beyin sapı ölümü/Brain stem death1*suppl (3)
Beyin sapı/Brainstem1*suppl (9)
Bispektral indeks monitorizasyonu/
Bispectral index monitoring1
Böbrek fonksiyonları/Kidney functions181
Böbrek Hastalığı: Küresel Sonuçların İyileştirilmesi/
Kidney Disease: Improving Global Outcomes153
Böbrek yetmezliği/Kidney failure181
BOS PZR/CSF PCR313
Braden skalası/Braden scale306
Bronkoalveolar lavaj/Bronchoalveolar lavage68
Çalışma saatleri/Working hours228
CO-RADS sınıflandırması/CO-RADS classification100
COVİD-19 aşısı/COVID-19 vaccine48
COVİD-19 ensefaliti/COVID-19 encephalitis313
COVİD-19 varyantları/COVID-19 variants48
COVİD-19/COVID-19100, 119, 140, 171, 181, 190, 196, 220, 254, 313
COVID-19/COVID-19280
Deliryum/Delirium110, 162
Deneyimler/Experiences171
Destekleyici testler/Ancillary tests1*suppl (14)
Dolaşım ölümü/Circulatory death272
Donör/Donor1*suppl (1), 1*suppl (22)
Duygusal yorgunluk/Languishing297
Eğitim/Training288
Ekstrakorporeal membran oksijenasyonu/
Extracorporeal membrane oxygenation254
Ekstrakorporyal membran oksijenasyonu/
Extracorporeal membrane oxygenation1*suppl (18)
Elektrokardiyografi/Electrocardiography33
Endotrakeal aspirat/Endotracheal aspiration68
Enerji tüketiminin tahmini/
Estimating energy expenditure212
Ergoterapi/Occupational therapy59
Etik/Ethics1*suppl (33)
Fizyolojik parametreler/
Physiological parameters8
Gebelik/Pregnancy48, 1*suppl (18), 254
Girişimsel işlemler/Interventional radiography55
Görüşme/Interview1*suppl (29)
Güçlü iyon farkı/Strong ion difference25, 151
Hasta yakını/Family caregivers263
Hedeflenen kalori/Targeted calory74
Hematolojik maligniteler/Hematological malignancies16
Hemoglobin/Hemoglobin153
Hemşire/Nurse110, 297
Hemşirelik bakımı/Nursing care127
Hemşirelik/Nursing263
Hipernatremi/Hypernatremia1*suppl (18)
Hipoksi indükleyen faktör/Hypoxia inducible factor153
Hipoksi/Hypoxia153
Hipotansiyon/Hypotension153
HSV ensefaliti/HSV encephalitis313
Hukukta ölüm/Death in law1*suppl (37)
İlaç etkileşimleri/Drug interaction93
İletişim/Communication1*suppl (29), 1*suppl (33)
İndirekt kalorimetri/Indirect calorimetry212
İnvaziv mekanik ventilasyon/
Invasive mechanical ventilation119
İş doyumu/Job satisfaction297
İş yaşam dengesi/Work-life balance280
İş yoğunluğu/Workload280
Kabul süresi/Admission time16
Kalp hızı/Heart rate33
Kan basıncı/Blood pressure153
Kandidemi/Candidemia239
Kaygı/Anxiety263
Kırım-Kongo kanamalı ateş/
Crimean-Congo hemorrhagic fever234
Klorür/Chloride25
Koagülopati/Coagulopathy140
Kocuria kristinae/Kocuria kristinae146
Kognitif/Cognitive59
Kök neden analizi/Root cause analysis127
Koma/Coma1*suppl (9)
Koronafobi/Coronaphobia297
Koroner arter kalsifikasyonu/
Coronary artery calcification83
Kreatinin/Creatinine153
Laktat/Lactate41, 150, 151
Lipokalin (NGAL)/Lipocalin (NGAL)153
Lökositoklastik vaskülit/Leukocytoclastic vasculitis140
Maliyet/Cost248
Mekanik ventilasyon/Mechanical ventilation190, 212
Mesai dışı/Time-of228
Mesai içi/Workdays228
Methemoglobinemi/Methemoglobinemia55
Metilen mavisi/Methylene blue55
Mevzuat/Legislation1*suppl (40)
Mini-bronkoalveolar lavaj/
Mini-bronchoalveolar lavage68
Miyokard yaralanması/Myocardial injury83
Model/Model162
Modifiye nutrik skor/Modified nutric score74
Mortalite/Mortality16, 25, 41, 48, 74, 150, 151, 228
Nazal kanül/Nasal cannula190
Nitel çalışma/Qualitative study110
Non-invazif ventilasyon/Non-invasive ventilation220
Non-invaziv ventilasyon/Non-invasive ventilation196
Nöroloji/Neurology59
Nörolojik kriterlere göre ölüm/
Death by neurologic criteria1*suppl (3)
Norton skalası/Norton scale306
Nozokomiyal/Nosocomial239
Oksijen/Oxygen153
Oksijenasyon/Oxygenation153
Organ bağışı/Organ donation1*suppl (18), 
1*suppl (29), 272
Organ donörü/Organ donor1*suppl (37)
Oxygen delivery/Oxygen delivery153
Oksijen tedavisi/Oxygen treatment190
Palyatif bakım/Palliative care248, 306
Pandemi/Pandemic171, 280
Pediatri/Pediatrics
Perfüzyon/Perfusion153
Pnömoni/Pneumonia146
PRE-DELIRIC/PRE-DELIRIC162
Prilokain/Prilocaine55
Prognostik faktörler/Prognostic factors181
Prognoz/Prognose151
Refleks/Reflex1*suppl (9)
Respiratuvar distress sendromu/
Respiratory distress syndrome220
SARS-CoV-2/SARS-CoV-248, 83, 254
SİD/SID150
Skorlama sistemleri/Scoring systems41
Sodyum/Sodium25
SOFA skoru/SOFA score100
Sol ventrikül destek cihazı/
Left ventricle assist device202
Solunum/Respiration33
Son dönem hasta/End-stage patient248
Sürekli renal replasman tedavisi/
Continuous renal replacement therapy181
Taburculuk/Discharge228
Tanı/Diagnosis1*suppl (14), 1*suppl (40)
Tanım/Description1*suppl (1)
Terapötik plazma adsorpsiyonu/
Therapeutic plasma adsorption234
Terapötik plazmaferez/Therapeutic plasmapheresis234
Toraks BT şiddet skoru/Chest CT severity score83
Trakeostomi/Tracheostomy119
Travma/Trauma41
Umut/Hope263
Ventilasyon/Ventilation33
Ventilatör ilişkili pnömoni/
Ventilator-associated pneumonia68
Vizuel analog skalası/Visual analog scales220
Yandal/Subspeciality288
Yardımcı yöntem/Ancillary method1
Yenidoğan/Neonatal59
Yoğun bakım hemşireliği/Intensive care nurse171
Yoğun bakım hemşireliği/Intensive care nursing280
Yoğun bakım ünitesi/Intensive care unit25, 41, 83, 93, 110, 119, 127, 146, 212, 228, 239, 248, 254, 263
Yoğun bakım ünitesi/Intensive care units220
Yoğun bakım/Critical care83, 162, 1*suppl (22), 272
Yoğun bakım/Intensive care8, 16, 59, 74, 100, 150, 202, 280, 288
Yoğun bakım/Intensive care unit33, 297
Yüksek akımlı oksijen/High-flow oxygen196