Diğer

2018 Konu Dizini

J Turk Soc Intens Care 2018;16(3):0-0

Abdominal Kompartman sendromu/Abdominal Compartment syndrome30
Acinetobacter baumannii/Acinetobacter baumannii109
Akut böbrek hasarı/Acute kidney injury101
Akut respiratuvar distres sendromu/Acute respiratory distress syndrome135
Amitriptilin/Amitriptyline79
Anevrizma/Aneurysm50
Apne testi zamanı/Apnea test timing64
Beyin cerrahisi yoğun bakım ünitesi/Neurosurgical intensive care unit94
Beyin ölümü/Brain death64
Böbrek yetmezliği/Renal failure76
Bupropion intoksikasyonu/Bupropion intoxication41
Cerrahi yoğun bakım/Surgical intensive care unit58
Çoklu ilaç dirençli/Extensively drug-resistant58
Deliryum/Delirium26
Eğitim/Education10
Ekstazi/Ecstasy41
Endikasyon/Indication17
Ganglion blokajı/Ganglion blockage44
Glasgow Koma skoru/Glasgow Coma scale88
Gürültü/Noise10
Havayolu basıncını salıverme ventilasyonu/Airway pressure release ventilation44
Hemodiyafiltrasyon/Hemodiafiltration79
Hemofagositik sendrom/Hemophagocytic syndrome135
Hemşirelik bakımı/Nursing care122
Histamin 2 reseptör antagonistleri/Histamine 2 receptor antagonists1
Inocybe lacera/Inocybe lacera115
İdrar NGAL/Urinary NGAL101
İntoksikasyon/Intoxication88
İntraabdominal basınç/Intraabdominal pressure30
İntrakraniyal vazospazm/Intracranial vasospasm50
Kan transfüzyonu/Blood transfusion70
Klebsiella pneumoniae/Klebsiella pneumoniae109
Komplikasyon/Complication17, 83
Kortikosteroidler/Corticosteroids94
Levosimendan/Levosimendan50
Lipid tedavisi/Lipid treatment41
Majör cerrahi/Major surgery70
Maliyet/Cost88
Mantar zehirlenmesi/Mushroom poisoning115
Masif pulmoner tromboemboli/Massive pulmonary thromboembolism128
Meningokoksik menenjit/Meningococcal meningitis44
Mesane perforasyonu/Urinary bladder perforation140
Metformin/Metformin76
Mortalite/Mortality17, 58, 101
Multisistem atrofi/Multiple system atrophy37
Muskarin/Muscarin115
Nozokomiyal menenjit/Nosocomial meningitis94
Nörojenik stres kardiyomiyopatisi/Neurogenic stress cardiomyopathy50
Organ bağışı/Organ donation64
Otonomik disfonksiyon/Autonomic dysfunction37
Parapleji/Paraplegia140
Perioperatif yönetim/Perioperative management70
Perkütan trakeostomi/Percutaneous tracheostomy83
Perkütan trakeotomi/Percutaneous tracheotomy17
Plazma NGAL/Plasma NGAL101
Plazmaferez/Plasmapheresis44
Pre-deliryum skoru/Pre-delirium score26
Proton pompa inhibitörleri/Proton pump inhibitors1
Pseudomonas aeruginosa/Pseudomonas aeruginosa109
Pulse metilprednizolon/Pulse methylprednisolone76
Santral venöz oksijen satürasyonu/Central venous oxygen saturation70
Sendromik sınıflandırma/Syndromic classification115
Status epileptikus/Status epilepticus41
Stres ülser profilaksisi/Stress ulcer prophylaxis1
Stres/Stress10
Subaraknoid kanama/Subarachnoid hemorrhage50
Travmatik/Traumatic50
Trisiklik antidepresif ajanlar/Tricyclic antidepressive agents79
Trombolitik tedavi/Thrombolytic therapy128
Ürosepsis/Urosepsis140
Veri madenciliği/Data mining101
Yarı doz trombolitik/Half-dose thrombolytic128
Yatak işgali/Bed occupancy88
Yoğun bakım ünitesi/Intensive care unit1, 10, 37, 88
Yoğun bakım/Critical care50
Yoğun bakım/Intensive care26, 30, 122, 135
Yoğun bakım/Intensive care unit83, 128
Yüz nakli/Face transplantation122
Zehirlenme/Poisoning76