Özgün Araştırma

Yoğun Bakım Ünitesinde Yatan Travma Hastalarında 30 Günlük Mortalite Sonuçları: 3 Yıllık Retrospektif Bir Çalışma

10.4274/tybd.75437

  • Mehmet Akif Yazar
  • Zehra Sarıkuş
  • Eyüp Horasanlı

Gönderim Tarihi: 03.06.2018 Kabul Tarihi: 09.08.2018 J Turk Soc Intens Care 0;0(0):0-0 [e-Pub]

GİRİŞ ve AMAÇ:

Bu çalışmada, bir hastanenin yoğun bakım ünitelerinde takip edilen travma hastalarının özellikleri, ilk 30 günlük mortalite oranları ve bu süreçte mortaliteyi etkileyen nedenlerin incelenmesi amaçlanmıştır.

YÖNTEM ve GEREÇLER:

Bu çalışmada, Ocak 2013-Ocak 2016 tarihleri arasında Nevşehir Devlet Hastanesi YBÜ’lerinde takip edilen 150 travma hastasının verileri retrospektif olarak incelendi. Hastalar, ilk 30 gün içerisinde sağ kalanlar ve ölen hastalar olmak üzere iki gruba ayrıldı.Hastalara ait ilk geliş bulguları, travmaya ait özellikler, uygulanan müdahaleler ve 30. gündeki son durumları (halen yatmakta, exitus veya taburculuk halleri) kayıt altına alındı. Hastalara ait mortalite oranları ve mortaliteye etki eden faktörler incelendi.

BULGULAR:

Yoğun bakıma travma nedeniyle yatışın ilk 30 günü içerisinde,150 hastanın 115’i (%76.7) hayatta kalmış,35’i (%23,3) ise exitus olmuştur.Hayatta kalan hastalara göre ölen hasta grubunda GKS skoru daha düşük ve APACHE II skorları daha yüksek idi (p<0.0001). Hastaların 9’una (%6),acile ilk geldiğinde veya yoğun bakıma yatışının ilk 30 günü içerisinde kardiyak arrest olup başarıyla sonuçlanan kardiyopulmoner resisütasyon (KPR) uygulandı. KPR uygulanan hasta sayısı, ölen grupta hayatta kalan hastalara göre daha yüksek idi (p<0.0001). Yoğun bakıma yatışlarda en sık travma nedeni trafik kazası idi (n=52, %34.7). Kafa, en sık görülen travma bölgesi iken (n=30, %20), bunların 27’si (%90)’ı trafik kazası nedenli idi. On yedi (%11.3) çoklu travma hastasının 12’si (%70.6) ilk bir ay içinde exitus oldu ve çoklu travma mortalite için bağımsız bir risk faktörü idi (p<0.0001). Yapılan multivariate Cox regresyon analizinde düşük GKS skoru, yüksek APACHE II skoru, çoklu travma ve ileri yaş bağımsız risk faktörleri olarak tespit edildi.

TARTIŞMA ve SONUÇ:

Travma hastalarının YBÜ’lerine başvurudan sonra ki ilk 30 gün içerisinde mortalite oranları yaş, çoklu travma, KPR ve kafa travması gibi nedenlerden etkilenmektedir ve yapılan invaziv girişimler bu mortalite oranlarını artırabilir. GKS ve APACHE II skorları, bu hastaların mortalitelerini tahmin etmede bir belirteç olarak kullanılabilir.

Anahtar Kelimeler: Travma, yoğun bakım ünitesi, mortalite