Özgün Araştırma

Yoğun Bakım Ünitesinde Takip Edilen Dört Yıllık Akut İntoksikasyon Olgularının Retrospektif Değerlendirilmesi

10.4274/tybd.galenos.2018.04834

  • Behiye Deniz Kosovalı
  • Hüseyin Yıldız

Gönderim Tarihi: 20.04.2018 Kabul Tarihi: 17.09.2018 J Turk Soc Intens Care 0;0(0):0-0 [e-Pub]

Amaç:

Akut intoksikasyon hayatı tehdit eden klinik tablodur. Bu yüzden hastaların yoğun bakım ünitelerinde (YBÜ) takibi gerekmektedir. Bu çalışmada YBÜ’sinde akut intoksikasyon tanısı ile takip edilen olguların sıklığını, demografik özelliklerini, intoksikasyon etkenlerini ve mortalite oranlarını değerlendirmeyi amaçladık.

Gereç ve Yöntem:

1 Nisan 2014-31 Mart 2018 tarihleri arasında YBÜ’ne kabul edilen hastaların kayıtları retrospektif olarak incelendi ve akut intoksikasyon tanılı hastalar çalışmaya alındı.

Bulgular:

Çalışmaya dahil edilen 300 hastanın yaş ortalaması 28.36±12.3 idi ve olguların %68.7’si (206 hasta) kadın, %31. 3’ü (94 hasta) erkekti. Yaş gruplarına göre dağılımı %37.3 (112 hasta) oranıyla en sık 21-30 yaş arasında, %3.7 (11 hasta) oranıyla en az 61 yaş ve üzerindeki yaş grubunda izlendi. Hastaların %94.3’ünün (283 hasta) suisid amaçlı ilaç ve/veya kimyasal madde aldıkları, %5.7’sinin (17 hasta) ise yanlışlıkla veya kaza sonucu maruziyetlerinin olduğu saptandı. Hastaların %88’i ilaç intoksikasyonu, %6.3’ü kimyasal madde, %4’ü mantar intoksikasyonu, %1.4’ü uyuşturucu madde alımı, %0.3’ü yılan sokması gibi nedenlerden dolayı akut intoksikasyon tanısı ile YBÜ’ne kabul edildi. Hastaların en sık (55 hasta) antidepresan grubu, daha sonra nonsteorid antiinflamaturar ilaç grubu (38 hasta), analjezik grubu (37 hasta), antigribal ilaçlar (34 hasta) aldığı ve intoksikasyoun en sık yaz mevsiminde (%29.7) gerçekleştiği saptandı. Antidepresan grupta en sık trisiklik antidepresan ilaçlar, analjezik grubunda en sık parasetamol, antiepileptik grubunda en çok karbamazepin, antigribal ilaçlardan ibuprufen+klorfeniramin kombinasyonu, antipsikotiklerden ketiapin, anksiyolitiklerden alprazolam, oral antidiyabetik grubunda metformin, proton pompa inhibitörü alan hastalardan pantoprazol en sık intoksikasyon etkeni olan ajanlardır. Vakaların YBÜ’de ortalama yatış süresi 1.39±1.57 gün, mortalite oranı ise %0.67 idi.

Sonuç:

Akut intoksikasyon vakaları ciddi bir klinik tablo oluşturabileceği için yoğun bakım ünitelerinde takip edilmelidir. Bu hastalarda toksikasyona neden olabilecek ilaç ve/veya kimyasal en kısa sürede saptanmalı, oluşabilecek yan etkilere karşı dikkatli olunmalı ve hızlıca tedaviye başlanmalıdır.

Anahtar Kelimeler: Akut intoksikasyon, yoğun bakım, mortalite