Özgün Araştırma

Yoğun Bakım Ünitesinde Kazanılmış Parezi: Yoğun Bakım Ünitesinde Bilinci Açık ve Koopere Hastalarda Risk Faktörleri

10.4274/tybd.galenos.2019.15807

  • Fatma Gül Yurdakul
  • Aslı Çalışkan Uçkun
  • Hatice Bodur
  • Nevzat Mehmet Mutlu
  • Özlem Balkız Soyal
  • Işıl Özkoçak Turan

Gönderim Tarihi: 12.09.2018 Kabul Tarihi: 08.01.2019 J Turk Soc Intens Care 2019;17(4):190-196

Amaç:

Çalışmamızın amacı yoğun bakım ünitesindeki (YBÜ) hastalarımızda, kazanılmış parezi (KP) sıklığını ve kas güçsüzlüğü için predispozan faktörleri belirlemektir.

Gereç ve Yöntem:

Üçüncü basamak bir hastanenin 25 yataklı YBÜ’de prospektif gözlemsel bir çalışma yürütülmüştür. Kas gücü muayenesine koopere olan, YBÜ’de kalışı üç günden fazla olan ve daha öncesinde nöromüsküler bozukluğu olmayan hastalar dahil edildi. Yatış tanısı, mekanik ventilasyon ihtiyacı, komorbiditeleri, yatış süresi, mobilizasyon düzeyi, taburculuk durumu, Organ Yetmezliği Değerlendirmesi (SOFA) kaydedildi. Manuel kas gücü testi Medical Research Council ölçeğine göre değerlendirildi. Kaba kavrama ve üçlü kavrama ölçüleri yapıldı.

Bulgular:

Kırk iki hasta kas gücü muayenesini tamamladı. YBÜ-KP 16 hastada (%38,09) saptandı. YBÜ’de yatış süresi, mekanik ventilasyon oranı, SOFA skoru ve dekübit ülser sıklığı YBÜ-KP olan hastalarda daha fazla idi (p<0,05). Mekanik ventilasyon ve YBÜ-KP arasında anlamlı ilişki bulundu.

Sonuç:

YBÜ-KP yoğun bakım hastalarında sık görülen bir problemdir ve hastaların son durumlarını etkilemektedir. Mekanik ventilasyona bağlı olmayan hastalarda da YBÜ-KP görülebilmektedir ve mekanik ventilasyon kas güçsüzlüğü için risk faktörlerinden biri olarak tanımlanabilir.

Anahtar Kelimeler: Yoğun bakım, mekanik ventilasyon, polinöropatiler

Tam Metin (İngilizce)