Özgün Araştırma

Yoğun bakım ünitelerinden izole edilen Acinetobacter baumannii ve Pseudomonas aeruginosa suşlarının üç yıllık direnç profili

10.4274/tybd.galenos.2018.94103

  • Mediha Uğur
  • Serpil Genç

Gönderim Tarihi: 25.07.2018 Kabul Tarihi: 18.12.2018 J Turk Soc Intens Care 0;0(0):0-0 [e-Pub]

Amaç:

Bu çalışmada, yoğun bakım ünitesi (YBÜ) örneklerinden izole edilen Pseudomonas aeruginosa ve Acinetobacter baumannii suşlarının üç yıllık antibiyotik duyarlılıklarının incelenerek direnç oranlarındaki değişimin araştırılması amaçlanmıştır.

Gereç ve Yöntem:

2015 ile Ocak 2018 arasında YBÜ örneklerinden izole edilen P. aeruginosa ve A. baumannii suşlarının direnç profilleri retrospektif olarak incelendi ve yıllık direnç oranları değerlendirildi.

Bulgular:

Üç yıllık süre içinde YBÜ örneklerininin 610’unda A.baumannii, 420’sinde P.aeruginosa izole edilmiştir. İzolatların en sık Genel YBÜ’den izole edildiği saptanmıştır. A.baumanni’nin kolistin, amikasin, gentamisin, imipenem, meropenem, siprofloksasin, seftazidim, piperasilin/ tazobaktam’a 3 yıllık ortalama direnci sırasıyla %0,5, %79, %86, %96, %96, %97, %98, %99, P.aeruginosa’nın ise sırasıyla %5, %21, %25, %35, %38, %40, %42, %45, %49, %53 olarak tespit edilmiştir. A.baumannii ve P.aeruginosa suşlarında en etkili antibiyotiklerin sırasıyla kolistin (%99.5, %95) ve amikasin (%21,%79) olduğu görülmüştür.

Sonuç:

Hastanemiz YBÜ’lerinden izole edilen A.baumannii izolatlarının birçok antibiyotiğe dirençli olduğu, P.aeruginosa izolatlarının daha duyarlı olduğu saptanmıştır. Bu veriler, A.baumannii kaynaklı enfeksiyonların tedavisinde yeni antibiyotiklere ihtiyaç duyulduğunun kanıtı niteliğindedir. Her hastanenin kendi direnç oranlarındaki değişimleri takip etmesi ve ampirik tedavi ilkelerinin güncellemesinin uygun olacaktır.

Anahtar Kelimeler: Acinetobacter baumannii, Pseudomonas aeruginosa, antimikrobiyal direnç, yoğun bakım ünitesi